An Investigation of the Quality of Grammar Instruction: Case of Education Informatics Network

Saadet Maltepe

Abstract


Teaching grammar topics is a difficult and complex process. This process needs to be structured with functional activities that are appropriate for the objectives of the instruction, be it face-to-face or distance education. This study aims to investigate and evaluate the quality of grammar instruction in the Turkish lessons on the Education Informatics Network (EBA) used by the Ministry of National Education as a distance education tool. For this purpose, the data of the research were obtained through the investigation of 29 Turkish lessons at the elementary school level (5th-8th grades) between the dates 23.03.2020 and 19.06.2020 during which formal education was in a three-month hiatus. In designating these lessons, the criterion sampling technique was used and all lessons that included grammar topics were investigated by taking grammar topics as the criterion. The research used the case study as one of the qualitative research designs. The data obtained after the investigation were analyzed through the content analysis method. In the research, the analysis category was determined to be “Grammar Teaching” while the sub-categories were coded as “The State of Using the Sense and Induction Methods in Grammar Teaching”, “Structure of the Examples Used in Grammar Teaching”, and “The State of Supporting Grammar Teaching Activities with Comprehension and Expression Skills”. It was found that induction and intuition methods that have a vital place in teaching grammar in elementary school Turkish lessons were seldom used. On top of this, it was revealed that grammar was taught in a way far from text-based grammar teaching and was not associated with receptive and productive skills.

Keywords


Turkish Teaching, Grammar Teaching, Text-based Instruction, Distance Education, Education Informatics Network (EBA)

Full Text:

PDF

References


Adalı, O. (1983). Ana dili olarak Türkçe öğretimi üstüne [On Turkish education as the first language]. Türk Dili: Dil Öğretimi Özel Sayısı [Turkish Language: Language Teaching Special Issue], 379-380.

Altın, H. M., & Kalelioğlu, F. (2015). Fatih projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri [Student and teacher opinions regarding Fatih project]. Başkent University Journal of Education, 89-105.

Aslan, C. (2016). Özerk benlikli birey yetiştirme sürecinde çağdaş dil ve edebiyat öğretimi ortamlarının (Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı) önemi [The importance of contemporary language and literature teaching environments (Turkish/Turkic Languages and Literature) in the process of training self-regulated individuals]. İlköğretim Online [Primary Education Online], 15(3), 723-741.

Aslan, C. (2017). Örnek eğitim durumlarıyla Türkçe-Türk dili edebiyatı öğretimi [Turkish-Turkic languages and literature teaching with sample educational states]. Anı Yayıncılık.

Aslan, C. & Çıldır, B. (2020). Uzaktan eğitim sürecinde EBA üzerinden yürütülen Türkçe derslerindeki yazılı anlatım etkinliklerinin incelenmesi [Investigation of the written expression activities in Turkish lessons run on EBA during distance education process]. C. Aslan ve G. Çalışkan (Eds.). Uzaktan eğitim sürecinde Türkçe eğitimi [Turkish education in online education process] (pp. 289-319). Pegem Akademi Yayınları.

Aşılıoğlu, B. (1993). Ortaokullarda Türkçe öğretimi [Turkish Education in Elementary Schools] [Unpublished doctoral dissertation]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [Ankara University Institute of Social Sciences].

Ateş, M., Çerçi, A., & Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme [An investigation of Turkish lesson videos on education informatics network]. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117.

Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma [Research in Social Sciences]. PegemA Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2017a). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları [Research design, and qualitative, quantitative, and mixed-method approaches]. Eğiten Kitap.

Creswell, J.W. (2017b). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri [30 Essential Skills for the Qualitative Researcher]. Anı Yayıncılık.

Dolunay, S. K. (2010). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve önemi [The purpose and importance of grammar teaching]. TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 275-284.

Göçer, A. (2015). Temel dil becerilerinin geliştirilmesinde dilbilgisi öğrenme alanının yeri, işlevi ve öğretimi: Bütünlük ilkesi ve tümevarım yöntemi ekseninde tematik bir yaklaşım [The place, function, and instruction of grammar learning domain in developing basic language skills: a thematic approach in the axis of integrity principle and induction method]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 233-242.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi [Turkish and writing education in secondary schools]. Kadıoğlu Matbaası.

Güney, N. & Aytan, T. (2012). Aktif öğrenme teknikleriyle dil bilgisi öğretimi [Grammar teaching through active learning techniques]. Nobel Yayın Dağıtım.

Gür-Erdoğan, D. & Ayanoğlu, Ç. (2021). Covid-19 pandemi döneminde eğitim programlarının uzaktan eğitimde EBA platformu yoluyla uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri [Teacher opinions toward the implementation of the curricula through EBA platform in distance education during Covid-19 pandemic]. Journal of Qualitative Research in Education, 28, 100-128.

İşcan, A. & Kolukısa, H. (2005). İlköğretim ikinci kademe dilbilgisi öğretiminin durumu, sorunları ve çözüm önerileri [State, problems, and suggestions regarding the secondary school grammar teaching]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 299-308.

İşcan, A. (2007). İşlevsel dil bilgisinin Türkçe öğretimindeki yeri [The place of functional grammar in Turkish education]. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 253-258.

Kaçan, A. & Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış [An overview of distance education in Turkish]. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.

Kavcar, C., Oğuzkan, F. & Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi [Turkish education]. Engin Yayıncılık.

Kurudayıoğlu, M. & Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi [21st century literacy types, changing text perception, and Turkish education]. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 283-298.

Kurudayıoğlu, M. (2012). Dünyada ve Türkiye’de dilbilgisi öğretiminin temel problemleri [Basic problems for grammar teaching in the world and Turkey]. M. Özbay (Ed.), Türkçe eğitimi açısından dilbilgisi öğretimi (pp. 47-69). Pegem Akademi.

Özbay, M. (2006). Özel öğretim yöntemleri II [Special teaching methods II]. Öncü Kitap.

Paker, T. (2017). Durum çalışması [Case study]. F. N. Seggie & Y. Bayyurt (Eds.), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları [Methods, techniques, analyses, and approaches for qualitative research] (p. 120). Anı yayıncılık.

Patton, Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Sage Publications.

Sağır, M. (2002). Türkçe dil bilgisi öğretimi [Turkish grammar teaching]. Nobel Yayıncılık.

Seggie, F. N. & Bayyurt, Y. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları [Methods, techniques, analyses, and approaches for qualitative research]. Anı Yayıncılık.

Sever, S. (2003). Türkçe öğretiminde yeni yapılanma çalışmaları [New structuring studies in Turkish teaching]. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 27–38.

Sever, S., Kaya, Z. & Aslan, C. (2008). Etkinliklerle Türkçe öğretimi [Turkish teaching through activities]. Tudem Yayını.

Stake, R. E. (2005). Qualitative case studies. N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds), The sage handbook of qualitative research (pp. 443–466). Sage Publications Ltd.

Temizkan, M. (2012). Metin temelli dil bilgisi Öğretimi ve uygulamaları [Text-based grammar teaching and activities], M. Özbay (Eds.), Türkçe eğitimi açısından dilbilgisi öğretimi [Grammar teaching in terms of Turkish education] (pp. 129-151). Pegem Akademi.

Yalın, H. İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme [Instructional technologies and materials development]. Nobel Yayıncılık

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research skills in social sciences]. Seçkin Yayınevi.

Yin, R.K. (2018). Case study research and applications. SAGE Publications.

Yüzbaşıoğlu, N. ve Yüzbaşıoğlu, M. (1984). Uygulamalı kolay dil bilgisi [Simple Grammar with Practice] (8th Edition). Serhat Yayınevi.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.3p.63

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.