Investigation of Turkish as A Foreign Language Instructors’ Perception Towards Lesson Plans

Şükrü Baştürk, Erol Ogur, Ersin Şahin

Abstract


The purpose of this study is to examine the perceptions of instructors teaching Turkish to foreigners on lesson plans. In order to collect data for the study, 175 instructors teaching at the Turkish Teaching Centers of universities across Turkey were contacted in the 2021-2022 academic year. In order to reach the study group, the scale system created in the “Google forms” software was used. The data collection process continued for 8 weeks in total. “The Scale of the Perceptions of Instructors Teaching Turkish to Foreigners on Lesson Plans” is a 3-point Likert-type measurement tool consisting of 30 items. For the evaluation of the study data, in addition to the descriptive statistics, the t test was used in comparisons of two groups with normal distribution, and the ANOVA test was used for the comparison of three or more groups. As far as the results of the study is concerned, while there was no statistically significant difference between the perceptions of the instructors teaching Turkish to foreigners on lesson plans by gender (p>.05), there were significant differences by their graduation status (p<.05) and professional seniority (p<.05). The SPSS 24.0 program was used for statistical analysis.

Keywords


Turkish teaching, Lesson plan, Instructional planning

Full Text:

PDF

References


Aşiroğlu, S., & Koç-Akran, S. (2018). Öğretmen adaylarının ders planlarının ve öğretim uygulamalarının incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-13.

Aydın, İ. & Aydın, G. (2020). Planning and lesson process according to Turkish teachers: A case study. Elementary Education Online, 19(4), 2282-2306.

Bozaslan, H., Genç, G., Kaya, A. & Merter, F. (2012). Öğretmenlerin dersi planlama, ortam ve materyal hazırlama yeterlikleri ile sosyo-kültürel özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. AKU, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 5(4), 433-453.

Bölükbaş Alper, Ö. (2019). Türkçe öğretmenlerinin öğretimi planlama yeterliklerine ilişkin algıları ile zaman yönetimi becerilerine ilişkin algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.

Bulut, İ. (2014). Öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlik algıları. İlköğretim Online, 13(2), 577-593.

Çetin Ş., & Çetin, F., (2019). Öğretmen adaylarının öğretimi planlamaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 6(1), 158-174.

Coşgun, E., Gelen, İ. & Öztürk, E. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme yeterlik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 140-163.

Çoksak, F. (2006). Öğretmenlerin ders konularına uygun ortam hazırlama yeterlikleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Çubukçu, Z., & Girmen, P. (2008). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri. Bilig, 44, 123-142.

Demirel, Ö. (2015). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı. Pegem Akademi Yayıncılık.

Gökçe, F. (2014). Sınıfta Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık.

Gülbahar, B. (2016). Öğretimi planlama yeterlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17(3), 699-715.

Gülbahar, B., & Gürler, A. (2016). Investigation of perceptions regarding teacher leadership among secondary school teachers in Turkey. Journal of Education and Training Studies, 5(2), 111-119.

Gümüşeli, A.İ. (2014). Eğitim ve Öğretim Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık.

Hall, T. J., & Smith, M. A. (2006). Teacher planning, instruction and reflection: What we know about teacher cognitive processes, Quest, 58(4), 424-442, DOI:10.1080/00336297.2006.10491892

John, P.D. (1991). A qualitative study of British student teachers lesson planning perspectives. Journal of Education for Teaching, 17(3), 301-320.

Karacaoğlu, Ö.C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97.

Kayıkçı, K. (2012). Sınıf içi öğretim etkinliklerinin yönetimi. Sarpkaya, R. (Ed.), Sınıf Yönetimi (s.213-254). Anı Yayıncılık.

Kılıç, D. (2010). Yenilenen ilköğretim programlarında planlama ve öğretmenlerin hazır planlarla ilgili görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-19.

Kılıç, D., Nalçacı, A. & Ercoşkun, M.H. (2004). İlköğretimde değişen planlar ve karşılaşılan problemler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Kopar, T.N., Kaygısız, F. N., & Boz-Yaman, B. (2019). Matematik dersi aday öğretmenlerin öğretim pratiklerine dair yansıtmaları. 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 542-551.

Leaning, M. (2019). An Approach to Digital Literacy through the Integration of Media and Information Literacy. Media and Communication, 7(2), 4–13. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1931.

Nesari, A. J., & Heidari, M., (2014). The important role of lesson plans on educational achievement of Iranian EFL teachers’ attitudes. International Journal of Foreign Language Teaching & Research, 2(5), 27-34.

Nurtanto, M, Kholifah, N., Masek, A., Sudira, P. & Samsudin, A. (2021). Crucial problems in arranged the lesson plan of vocational teacher. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 10(1), 345-354.

Oğuz, A. & Bayındır, N. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öğretimi planlamaya ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 8(3), 901-922.

Özçelik, D. A. (1992). Öğretim ilke ve yöntemleri. ÖSYM Yayınları.

Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.

Senemoğlu, N. (2003). Teoriden Pratiğe Öğrenme ve Öğretme Gelişimi. Gazi Kitabevi.

Sprinthall, N. A., & Sprinthall, R. C. (1990). Educational psychology: a developmental approach. McGraw-Hill, Inc.

Suardamayasa, P. (2022). Teacher ability to apply higher-order thinking skills in English lesson plan. Journal of Educational Study, 2(1), 1-9.

Süral, S. (2019). An examination of pre-service teachers’ competencies in lesson planning. Journal of Education and Training Studies, 7(3), 1-13.

Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Pegem A Yayıncılık.

Taşdemir, M. (2006). Sınıf öğretmenlerinin planlama yeterliklerini algılama düzeyleri. The Journal of Turkish Educational Sciences, 4(3), 287 – 307.

Taşgın, A., & Sönmez, S. (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3, 80-90.

Taşdemir, M. (2015). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Edge Akademi Yayıncılık.

Ünver, G. (2002). Okulöncesi eğitimi öğretmen adaylarının ders planı modelleri. Eğitim ve Bilim, 27(126), 62-69.

Yıldırım, E., & Yıldırım, Ö. (2020). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin ders planlama yeterliklerinin incelenmesi. Millî Eğitim, 49 (228), 7-37.

Yılmaz, K., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.3p.33

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.