Crisis Management, Agile Leadership, and Organizational Culture in Primary Schools

Necati Çobanoğlu, Selçuk Demir

Abstract


Educational organizations include intense human relations and social interaction. In this respect, the potential for the emergence of crises in educational organizations is quite high. In the literature, agile leadership is a significant type of leadership in which leaders possess an ability to take quick and correct decisions, cope with stress and psychological pressures, and remain calm while managing crises. In addition, a strong, established, and experienced organizational culture is essential in times of crisis. With these aspects, the variables of crisis management, agile leadership, and organizational culture are considered to be related to each other. The relationship between the variables of crisis management, agile leadership, and organizational culture, as well as the direction and size of this relationship, was examined. The study was designed in the correlational model. Teachers working in public primary schools in Malatya during the 2021-2022 academic year were included in the population of the study. In the study, 406 teachers determined by the random method were included in the sample. Data were collected through five-point Likert-type scales including “Crisis Management”, “Agile Leadership”, and “Organizational Culture”. Teachers reported that there was a moderate, positive, and significant relationship between crisis management, agile leadership, and organizational culture. In addition, it was concluded that the agile leadership of the principals and organizational culture could predict crisis management. It is recommended that agile leaders be employed in organizations, agile leadership training be provided, and strong and permanent/continuous cultures be established in organizations to avoid the negative effects of crises on organizations and employees in educational organizations.

Keywords


Agile Leadership, Crisis Management, Organizational Culture, Primary School

Full Text:

PDF

References


Aksay, K. (2011). Yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisi: Konya ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde bir uygulama (Unpublished doctoral thesis). Selçuk University, Konya.

Aksu, A., & Deveci, S. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin kriz yönetimi becerileri. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 448-464.

Aktemur, A. (2016). Yöneticilerin liderlik tarzlarının çalışanların duygusal zekaları ve örgüt kültürüne ilişkin algıları üzerindeki etkisi [Unpublished master’s thesis]. İstanbul Gelişim Üniversitesi.

Arbuckle, J. (2009). Amos 18 user’s guide. Armonk

Atik, S. (2012). İlköğretim okullarının örgüt tipi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki [Unpublished doctoral thesis]. İnönü Üniversitesi. Malatya

Balçık, E., & Ordu, A. (2018). Örgüt kültürü, psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 93-119. https://dx.doi.org/10.19171/uefad.459546

Basri, S., & Zorlu, K. (2020). Örgüt kültürü algısının örgütsel çeviklik üzerindeki etkisinin incelenmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20(39), 147-164. https://doi.org/10.30976/susead.705821

Bess, J., & Dee, J. (2008). Understanding college and university organization: Theories for effective policy and practice, Volume I: The state of the system. Sterling: Stylus.

Betta, J., Drosio, S., Kuchta, D., Stanek, S., & Skomra, A. (2018). Agile approach in crisis management – a case study of the anti-outbreak activities preventing an epidemic crisis. In: Świątek J., Borzemski L., Wilimowska Z. (Eds.), Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, 853. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99996-8_17

Betta J., & Owczarzak-Skomra A. (2019). Agile crisis management. Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 51(2), 310-320. https://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2602

Bowersa, M. R., Hall, J. R., & Srinivasan, M. M. (2017). Organizational culture and leadership style: The missing combination for selecting the right leader for effective crisis management. Business Horizons, 60(4), 551-563. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.04.001

Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Pegem Yayıncılık.

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS. Routledge.

Can, H. (2011). Organizasyon ve yönetim. Siyasal Kitabevi.

Cushnahan, G. (2004). Crisis management in small-scale tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(4), 323-338.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). Routledge Falmer.

Çelik, O. T. and Konan N. (2021). The relationship between school principals’ empowering leadership with teachers’ self-efficiancy and organizational citizenship behaivors. Education and Science, 46(206), 241-261.

Daft, R. L. (2008). Organization theory and design. (10th ed.). South- Western Cengage Learning.

Deniz, Ü. (2020). Verimlilik ve insan ilişkileri söylemleri arakesitinde eğitim yönetiminin bilgi temeli oluşumu: Chester Barnard ve etkileri. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1209-1219. http://dx.doi.org/10.24106/kefdergi.3709

Deverell, E., & Olsson, E. K. (2010). Organizational culture effects on strategy and adaptability in crisis management. Risk Management, 12, 116–134. https://doi.org/10.1057/rm.2009.18

Dinçer, Ö. (1992). Stratejik yönetim ve işletme politikası. Alfa Yayınları

Döş, İ., & Cömert, M. (2012). İlköğretim okullarında kriz yönetimi hakkında okul müdürlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 329-346.

Dubey, R., & Gunasekaran, A. (2014). Agile Manufacturing: Framework and its Empirical Validation. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 76(9), 2147-2157. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-014-6455-6

Ganguly, A., Nilchiani, R., & Farr, J. V. (2009). Evaluating agility in corporate Enterprises. International Journal of Production Economics, 118(2), 410-423. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.12.009

Gedik, Y. (2020). Dönüşümsel ve işlemsel liderlik. International Journal of Leadership Studies: Theory and Practice, 3(2), 19-34.

Gökalp, G., & Yalçınkaya, A. U. (2018). Okullarda kriz ve karar vermenin doğal karar verme modeli çerçevesinde incelenmesi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 1059-1060.

Gökalp, S. (2021a). Eğitim ekonomisi planlaması ve yönetiminde güncel akademik çalışmalar. Akademisyen Kitapevi

Gökalp, S. (2021b). Etkin öğretmen teftişi. Akademisyen Kitapevi

Güleryüz, İ. (2015). Kriz yönetimi süreci, örnek bir vaka incelemesi: Soma faciası [Unpublished master’s thesis]. Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir

Haddad P. E., & Bonnet, M. (2020). From agile leader to agile leadership: an OD project in an international company operating in the Middle East. Organization Development Journal, 38(4), 9-22.

Haşit, G., Tüz, M., İpçioğlu, İ., & Suher, İ. (2013). Kriz iletişimi ve yönetimi- kriz kavramı ve işletmeler açısından kriz yaratan faktörler (Ed: Haşit G), 1. Baskı. Anadolu üniverstesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

Heradstveit, M. L. and Hagen, K. (2011). Social media a crisis communication tool [Unpublished master’s thesis]. Department of International Economics and Management, Copenhagen Business School, Freederiksberg.

Hoy, W. K., & Miskel, C. (2010). Eğitim yönetimi. (Çev. S. Turan). Nobel.

Huang, C. C. (1999). An agile approach to logical network analysis in decision support systems. Decision Support Systems, 25(1), 53-70. http://dx.doi.org/10.1016/S0167-9236(98)00091-8

Joiner, B., & Josephs, S. (2007). Developing agile leaders. Industrial and commercial training, 39(1), 35-42.

Karakuş, A., & İnandı, Y. (2018). Ortaokul yöneticilerinin okullarında yaşanan kriz durumlarını yönetme becerilerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 500-518. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.442864

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.

Kırhallı-Gök, B., & İlgar, M. (2020). Okul yöneticilerinin otantik liderlik düzeyleri ve aileden algılanan sosyal destek algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 8(2), 90-113.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press.

Kompella, L. (2014). Agile methods, organizational culture and agility: some insights. In Proceedings of the 7th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering. Association for Computing Machinery (pp. 40–47). https://doi.org/10.1145/2593702.2593708

Korkmaz, M., & Çevik, M. S. (2017). Analysis of the relation between organizational culture and alienation in secondary educational ınstitutions. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(4), 675-716. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2017.021

Lin, C.T., Chiu, H., & Chu, P.Y. (2006), Agility index in the supply chain. International Journal of Production Economics, 100(2), 285-299.

MacNeil, M., & Topping, K. (2007). Crisis Management in Schools: Evidence Based Prevention. Journal of Educational Enquiry, 7(1), 64-94.

Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi: Alanın temelleri ve çağdaş yönelimler. Anı Yayıncılık.

Özdemir, A. N. (2020). Okul yöneticilerinin çevik liderlik özelliklerinin örgütsel bağlılığa etkisi: İngiltere ve Türkiye okullarında karşılaştırmalı bir analiz [Unpublished doctoral thesis]. Marmara Üniversitesi. İstanbul

Özgenel, M., & Yazıcı, Ş. (2020). Marmara çevik liderlik ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-26 Temmuz 2020, Diyarbakır, Türkiye.

Özgenel, M., & Yazıcı, Ş. (2021). Learning agility of school administrators: An empirical investigation. International Journal of Progressive Education, 17(1), 247-261. http://dx.doi.org/10.29329/ijpe.2020.329.16

Özgür Ö. F. (2018). Kriz yönetimi ve kriz iletişimi bağlamında soma maden faciası krizine bakış. INJOSOS Al-Farabi International Journal on Social Sciences, 2(2), 29-55

Öztürk, N., and Şahin, S. (2017). Eğitim örgütlerinde örgüt kültürü ve öğretmen liderliği: lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. İlköğretim Online, 16(4), 1451-1468. http://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342967

Pauchant, T. C., & Mitroff. I. (1992). Transforming the crisis-prone organization : preventing ındividual, organizational, and environmental tragedies. Jossey-Bass Publishers

Pearson, C. M., & Clair, J. A. (1998). Reframing crisis management. Academy of management review, 23(1), 59-76.

Pettigrew, A. (1979). On studying organizational cultures. Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581. http://dx.doi.org/10.2307/2392363

Roberts, K. H. (1989). New challenges in organizational research: high reliability organizations. Industrial Crisis Quarterly, 3(2), 111 - 125. https://doi.org/10.1177/108602668900300202

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). John Wiley & Sons.

Sae-Lim, P. (2019). Leadership competencies in turbulent environment. Journal of MCU Peace Studies, 7(6), 1525-1537.

Stoten, D. W. (2021). Exige-stential leadership: exploring the limits of leadership in a crisis. Leadership & Organization Development Journal, 42(3), 333-347. https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2020-0378

Strode, D. E., Huff, S. L., & Tretiakov, A. (2009). The impact of organizational culture on agile method use. Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences.

Topcu, M. (2017). Kriz liderliği ve krizleri fırsata çevirmede dönüştürücü-vizyoner liderlik. Akademik Hassasiyetler, 4(8), 71-100.

Wallach, J. E. (1983). İndividuals and organizations: Cultural match. Training and Development Journal, 37(2), 29-36.

Wilks, J., & Moore, S. (2004). Tourısm risk management for the Asia pacific region: an authoritative guide for managing crises and disasters. APEC International Centre for Sustainable Tourism.

Yılmaz, F. Ç. (2021). Okul müdürlerinin çevik liderlik özellikleri ile okul etkililiği arasındaki ilişki [Unpublished master’s thesis]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

Yılmaz, I., & Yıldırım, B. (2020). Okul yöneticilerinin kriz yönetimi tutumları ile duygusal zekâları arasındaki ilişki. İzü Eğitim Dergisi, 2(3), 42-62. https://doi.org/10.46423/izujed.733955

Yusuf, Y. Y., Sarhadi, M., & Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. International Journal of Production Economics, 62(1), 33-43. http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00219-9

Zaidi, I., & Bellak B. (2019). Leadership development for ınternational crises management: the whole person approach. Journal of Peacebuilding & Development, 14(3), 256-271. http://dx.doi.org/10.1177/1542316619864909
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.92

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.