Social Studies Teacher Candidates’ Self-Efficacy Beliefs for Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)

Hayati Adalar

Abstract


This study aims at examining social studies teacher candidates’ self-efficacy beliefs for technological pedagogical content knowledge through multiple variables and presenting new perspectives for researchers and practitioners. A causal-comparative research design was adopted for this study. Among non-random sampling methods, convenience sampling was used to select participants. The sample of the study consists of 349 3rd and 4th year college students (teacher candidates) studying at three state universities in Turkey’s Central Anatolia Region in the 2018–2019 academic year. The Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) scale was used for collecting data in this study. T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) was employed to analyze data. According to the obtained results, the social studies teacher candidates’ self-efficacy beliefs for technological pedagogical content knowledge can be considered above average. No significant differences were found between participants’ self-efficacy beliefs for TPACK and some independent variables such as gender, year in college, GPA score, personal computer ownership, and Instructional Technology and Material Development course score. On the other hand, it was determined that perceived technology competency and the use of content sharing platforms for professional purposes were important predictors for social studies teacher candidates’ self-efficacy beliefs about TPACK.

Keywords


Social Studies, Teacher Candidates, TPACK Self-Efficacy Belief, Digital Literacy, Causal-Comparative Research

Full Text:

PDF

References


Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers, Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(4), 134-143, DOI: 10.1080/21532974.2011.10784670.

Akbaba, B, Öztürk, F, Adalar, H, & Ekiçi, M. (2019). Öğrenme ve öğretme aracı olarak infografik tasarımı. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 4(1), 38-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adeder/issue/46840/587865.

Akçaoğlu, M., Gümüş, S., Bellibaş, M. S., & Boyer, D. M. (2014). Policy, practice, and reality: Exploring a nation-wide technology implementation in Turkish schools. Technology, Pedagogy and Education, 24(4), 477-491.

Akgün, F. (2020). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretim materyallerinden yararlanmaya yönelik öz-yeterlikleri ve öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(2), 412-428. DOI: 10.24315/tred.639074.

Aksoğan, M. & Bulut Özek, M. (2020). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye bakış açısı arasındaki ilişki. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), 301-311.

Aktepe, V., Uzunöz, A. & Gündüz, M. (2018). Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı (ÖTMT) dersinin öğretmen adaylarının mesleki kazanımlarına etkisine ilişkin farklı değişkenlere göre farkındalık düzeylerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2),

-43.

Albion, P. R. (1999). Self-efficacy beliefs as an indicator of teachers’ preparedness for teaching with technology, Computers in the Social Studies, 7(4). Retrieved from http://www.cssjournal.com/albion.html.

Angeli, C. & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & Education, 52, 154-168.

Aydemir, M. (2019). Yenilenen sosyal bilgiler dersi öğretim programının dijital vatandaşlık ve alt boyutları açısından incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 15-38.

Aydoğmuş, M. & Karadağ, Y. (2020). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yeterlikleri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 686-705.

Aytaş, Ö. (2020). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri ile derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Bakaç, E. & Özen, R. (2017). Öğretmen adaylarinin materyal tasarimi öz-yeterlik inanç düzeylerinin teknolojik pedagojik alan yeterlikleri bağlaminda incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 613-632.

Başak, M. H. & Ayvacı, H. Ş. (2017). A comparison is aimed at the integration of the technology in education system; as an example of “Turkey and South Korea”. Education and Science, 42(190), 465-492.

Bozkuş, K. & Karacabey, M. F. (2019). FATİH projesi ile eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı: Ne kadar yol alındı? Yaşadıkça Eğitim, 33(1), 17-32.

Braun, J. A. (1999). Ten ways to integrate technology into middle school social studies. The Clearing House, 72(6), 345-351.

Bull, G., Hammond, T. & Ferster, B. (2008). Developing Web 2.0 tools for support of historical inquiry in social studies. Computers in the Schools, 25(3-4), 275-287.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Pegema Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Çakır, R., & Yıldırım, S. (2009). Bilgisayar öğretmenleri okullardaki teknoloji entegrasyonu hakkında ne düşünürler? İlköğretim Online, 8(3), 952-964.

Çelik, T. (2020). Dijital çağda sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme: bir eylem araştırması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 211-229. DOI: 10.30794/pausbed.541913.

Cheng, K.-H. (2017). A survey of native language teachers’ technological pedagogical and content knowledge (TPACK) in Taiwan. Computer Assisted Language Learning, 30(7), 692–708. doi:10.1080/09588221.2017.1349805.

Chong, E., & Xie, B. (2011). The use of theory in social studies of Web 2.0. Proceedings of the 44th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press. doi:10.1109/HICSS.2011.436.

Cox, M., Preston, C., & Cox, K. (1999, September). What factors support or prevent teachers from using ICT in their classrooms? Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton.

Çiftçi, T. & Dikmenli, Y. (2018). Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), 1-30. DOI: 10.14520/adyusbd.332816.

Çoklar A.N., Kılıçer, K. & Odabaşı, H.F. (2007). Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı (39-44), Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe.

Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides. A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I. et al. (2003). Cultures in negotiation: teachers’ acceptance/resitance attitudes considering the influsion of technology into schools. Computers & Education, 41(1), 19-37.

Demirer, V. & Dikmen, C. H. (2018). Öğretmenlerin FATİH Projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online, 17(1), 26-46.

Dereli, İ. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknopedagojik alan bilgisi ve teknolojiye yönelik inançlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Eryilmaz, S., Adalar, H. & Icinak, A. (2015). E-Learning as a teaching strategy actively used in FATIH Project. European Journal of Educational Research, 4(1), 38-47. doi: 10.12973/eu-jer.4.1.38.

Farmer, L. (2011). Teaching Digital Citizenship. In C. Ho & M. Lin (Eds.), Proceedings of E-Learn 2011-World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 99-104). Honolulu, Hawaii, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved from https://www.learntechlib.org/primary/p/38680/.

FATİH Projesi. (2012). FATİH Projesi Nedir?. Retrieved from http://www.fatihprojesi.com

George, D., & Mallery, P. (2014). IBM SPSS statistics 21 step by step: A simple guide and reference (13th ed.). Pearson.

Gleason, B. & von Gillern, S. (2018). Digital citizenship with social media: Participatory practices of teaching and learning in secondary education. Educational Technology & Society, 21(1), 200–212.

Görmez, E. (2017). “İlkokul sosyal bilgiler programının dijital vatandaşlık ve alt boyutları açısından yeterliliği,” II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, pp.72.

Gür, B. S., Özoğlu, M. & Başer, T. (2010). Okullarda bilgisayar eknolojisi kullanımı ve karşılaşılan sorunlar. C. Demirli ve ark. (Ed.), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu içinde (p. 929-934). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.

Haslaman, T., Kuskaya-Mumcu, F. & Kocak-Usluel, Y. (2008). Integration of ICT Into The Teaching-Learning Process: Toward A Unified Model. In J. Luca & E. Weippl (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. 2384-2389. AACE.

Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.

Hingorani, K.K., Woodard, D., & Danesh, N.A. (2012). Exploring how smartphones supports students’ lives. Issues in Information System, 13(2) 33-40.

Holcomb, L. & Beal, C. (2008). Using Web 2.0 to Support Learning in the Social Studies Context. In K. McFerrin, R. Weber, R. Carlsen & D. Willis (Eds.), Proceedings of SITE 2008--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 4897-4900). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved from https://www.learntechlib.org/primary/p/28040/.

Holcomb, L., Candy B. & John K. L. (2011). Supersizing social studies through the use of Web 2.0 technologies. Social Studies Research and Practice, 6(3), 102–11.

Hu, P. J., Clark, T. H. K., & Ma, W. W. (2003). Examining technology acceptence by school teachers: A logtudial study. Information & Manegement, 41(2), 227-241.

Işıksal, M., (2006). A study on pre-service elementary mathematics teachers’ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the multiplication and division of fractions. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ankara.

Jang, S. J. & Tsai, M. F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of ınteractive whiteboards. Computers & Education, 59(2), 327-338.

Kabakçı-Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin ve bu düzeylerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanım düzeyleri açısından farklılaşma durumunun incelenmesi. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 397-408.

Karalar, H. & Aslan-Altan, B. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliklerin ve öğretmen özyeterliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 5 (USOS Özel Sayı), 15 – 30.

Karadeniz, Ş. & Vatanartıran, S. (2015). Primary school teachers’ pedagogical content knowledge. Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028.

Karahasan, B., (2010). Preservice seondary mathematics teachers’ pedagogical content knowledge of composite and inverse function. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi, Ankara.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (12. Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, Z., Emre, İ. & Kaya, O. N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) açısından öz-güven seviyelerinin belirlenmesi. C. Demirli ve ark. (Ed.), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu içinde (s. 643-651). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Kaya, Z., Özdemir, T. Y., Emre, İ. & Kaya, O. N. (2011). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik Seviyelerinin Belirlenmesi. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ-Turkey.

Kaya, S. & Dağ, F., (2013). Sınıf öğretmenlerine yönelik teknolojik pedagojik içerikbilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 291-306.

Kaya, M. & Yazıcı, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerine ilişkin görüşleri. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, (9), 105-136.

Kılıç, A., Aydemir, S. & Kazanç, S. (2019). Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) temelli harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilimleri öğretmen adaylarının TPAB ve sınıf içi uygulama becerilerine etkisi. Elementary Education Online, 2019; 18(3): pp. 1208-1232. doi:10.17051/ilkonline.2019.611493.

Koh, J.H.L., Chai, C.S. & Tsai, C.C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26(6), 563–573.

Koh, J.H.L., & Chai, C.S. (2011). Modeling pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) perceptions: The influence of demographic factors and TPACK constructs. IN G.Williams, N. Brown, M. Pittard, B. Cleland (ED.) Changing Demands, Changing Directions. Proceedings ascilite Hobart 2011, 17, 735-746.

Koehler, M., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. In AACTE Committee on Innovation and Technology (Eds.), The handbook of technological pedagogical content knowledge for teaching and teacher educators (pp. 3-29). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Kuş, B. B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlilik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Lee, M.H. & Tsai, C.C. (2010). Exploring Teachers’ Perceived Self Efficacy and Technological Pedagogical Content Knowledge with Respect to Educational Use of the World Wide Web. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 38(1), 1-21.

Lim, C.P. et al. (2003). Creating a conducive learning environment for the effective integration of ICT: Classroom management issues. Journal of Interactive Learning Research, 14(4), 405–423.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2014). 2013 faaliyet raporu. Retrieved from https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_04/30032306_meb_2013_idare_faaliyet_raporu.pdf

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Mutlu, N. (2016). Yabanci diller eğitimi bölümü öğrencilerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin incelenmes. International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya-Turkey, November 24-25.

Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509-523.

Niess, M. L. (2008). Guiding pre-service teachers in developing TPCK, In. AACTE Committee on Innovation and Technology (Eds.), Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) For Educators (pp. 3-29). Routledge.

Oliver, R. (2002). The role of ICT in higher education for the 21st century: ICT as a change agent for education. Proceedings of the Higher Education for the 21st Century Conference, Miri, Sarawak: Curtin University.

Özbek, D. (2020). Öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişiminin ders imecesi modeli yardımıyla incelenmesi. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi.

Öztürk, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2). 223-228.

Roblyer, M.D. (2006). Integrating educational technology into teaching. (5th. ed.). Pearson Merrill Prentice Hall.

Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Koehler, M. J., Mishra, P., & Shin, T. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.

Şad, S.N. & Göktaş, Ö. (2014). Preservice teachers’ perceptions about using mobile phones and laptops in education as mobile learning tools. British Journal of Educational Technology-BJET, 45(4), 606–618.

Şad, S.N. & Özhan, U. (2012). Honeymoon with iwbs: a qualitative insight in primary students’ views on instruction with interactive whiteboard. Computers and Education, 59(4), 1184-1191.

Sahin, I., Akturk, A. & Schmidt, D. (2009). Relationship of preservice teachers’ technological pedagogical content knowledge with their vocational self-efficacy beliefs. In C. D. Maddux (Ed.), Research Highlights in Technology and Teacher Education 2009, (pp. 293-301). AACE.

Scheffe, H. (1953). A method of judging all contrasts in the analysis of variance. Biometrika, 40, 87-104.

Şimşek, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-yeterliklerinin uluslararası eğitim teknolojisi standartları (ISTE-T 2008) bağlamında incelenmesi. Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora tezi.

Tatlı, Z., İpek-Akbulut, H., & Altınışık, D. (2016). The impact of Web 2.0 tools on pre-service teachers’ self confidence levels about TPCK. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659-678.

Toker, T., Akgün, E., Cömert, Z. & Edip, S. (2021). Eğitimciler için dijital yeterlilik ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 301-328. DOI: 10.37669/milliegitim.801607.

Tokmak, H., Konokman, G. & Yelken, T. (2013). Mersin üniversitesi okul öncesi öğretmen adaylarinin teknolojik pedagojik alan bilgisi tpab özgüven algilarinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.

Toledo, C. (2005). A five-stage model of computer technology integration into teacher education curriculum. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 5(2), 177–191.

Tondeur, J. Valcke, M. & van Braak, J. (2008). A multidimensional approach to determinants of computer use in primary education: teacher and school characteristics. Journal of Computer Assisted Learning, 24, 494–506.

Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen yeterlikleri, Adım Okan Matbaacılık.

Ünlü, İ., Kaşkaya, A. ve Coşkun, M. K. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 19 Sayı 1. Doi. 10.17556/erziefd.295611.

Vanderlinde, R. & van Braak, J. (2010). The e-capacity of primary schools: Development of a conceptual model and scale construction from a school improvement perspective, Computers & Education, 55(2), 541-553.

Wang, Q. & Woo, H.L. (2007). Systematic planning for ICT integration in topic learning. Educational Technology and Society, 10(1), 148-156.

Wang, Q. (2008). A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning. Innovations in Education and Teaching International, 45(4), 411-419.

Yalın, H. İ., Karadeniz, Ş. & Şahin, S. (2007). Barriers to information and communication technologies integration into elemaentary schools in Turkey, Journal of Applied Sciences, 7(24), 4036-4039.

Yağcı, M. (2015). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1327-1342.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.169

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.