Preservice Social Studies Teachers’ Views on Middle School Students’ Levels of Historical Literacy

Samet Çiçek, Osman Akhan

Abstract


This research aimed to present reasons and solutions that soon-to-graduate preservice social studies teachers expressed in relation to middle school students’ low level of historical literacy as reported in the literature. To this end, we used a basic qualitative research design. The sample consisted of 30 soon-to-graduate preservice teachers (17 women and 13 men) who were studying social studies teaching at the faculty of education of a state university in the 2019-2020 academic year and already served their teaching internship. The data were collected using the semi-structured “Interview form” developed by Keçe (2013). The data were analysed using descriptive analysis. According to the analysis results, the preservice social studies teachers stated that middle school students’ low level of historical literacy was generally due to the methods and techniques used by teachers in teaching historical topics, students’ lack of interest in historical topics, and the lack of parental encouragement. The preservice teachers also highlighted that students should be encouraged to use social media tools properly and the content of historical series, films, documentaries, and television shows should be adjusted to students.

Keywords


Social Studies, Pre-service Teachers, Historical Literacy

Full Text:

PDF

References


Ahonen, S. (2005). Historical consciousness: A viable paradigm for history education?. Journal of Curriculum Studies, 37(6), 697-707.

Akıncı, A. Y. (2020). The relationship between general competency belief and historical literacy perception levels of faculty of sports sciences students. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(10), 36-43.

Allen, M. G. & Stevens, R. L. (1998). Middle grades social studies: Teaching and learning for active and responsible citizenship. (2nd edition). Pearson Education.

Ata, B., & Keçe, M. (2014). Öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerini etkileyen faktörler: Öğretmen görüşlerine dayalı nitel bir araştırma. Turkish History Education Journal, 3(2), 1-23.

Baildon, M., & Afandi, S. (2018). History education research and practice: An international perspective. S. A. Metzger, & L. M. Harris (Eds.), The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning, in (pp. 37–59). Wiley.

Bennett, S. M. (2014). Teachers’ beliefs and implementation of historical literacy pedagogy in three advanced placement United States history classrooms. The Georgia Social Studies Journal, 4(2), 53-67.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Baskı). Pegem Akademi.

Cresswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches) (4th Ed.). (Trans. Edt.: M. Bütün & S. B. Demir). Siyasal.

Çelikkaya, T. ve Kürümlüoğlu, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin kronoloji becerilerinin saptanmasına yönelik bir çalışma. Turkish History Education Journal, 8(1), 150-173.

Çiviler, M. (2019). Ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerini geliştirme: bir eylem araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Marmara Universitesi, İstanbul.

Deniz, K. ve Kübeli, E. (2015). Albert Einstein’ın İsmet İnönü’ye yazdığı mektubun tarih okuryazarlığı çerçevesinde Türkçe eğitiminde kullanılması. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 189-204.

Epçaçan, C. (2018). Okuma ve anlama becerilerinin öğretim sürecine etkisi üzerine bir değerlendirme. Electronic Turkish Studies, 13(19), 615-630.

Eren, E. Ş. (2014). Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 230-243

Ersoy, A. F. & Öztürk, F. (2015). Patriotism as a citizenship value: perceptions of social studies teacher candidates. Elementary Education Online, 14(3), 974-992.

Garcia, J. & Michaelis, J. U. (2000). Social studies for children: A guide to basic instruction (12th edition). Pearson Education Inc.

Güneş, S. (2019). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemiyle tarihsel empati becerisinin kazandırılmasına yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin başarılarına etkisi. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 389-402.

Kabapınar, Y. (2014). Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi. (4. Baskı). Pegem Akademi.

Kazmer, M. M. & Xie, B. (2008). Qualitative interviewing in internet studies playing with the media, playing with the method. Information, Communication & Society, 11(2), 257–278.

Keçe, M. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin tarih okur-yazarlığı durumlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Keçe, M. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde yararlanılan sınıf içi tarihi roman kullanım tekniklerinin öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Keçe, M. (2015). Tarihsel düşünme becerileri ile tarih okuryazarlığı becerilerinin karşılaştırılması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 108-122.

Khawaja, A. (2018). Designing an assessment tool for historical literacy: the case of Copernicus. Journal of Humanities and Social Science Education, 3, 1-26.

Köstüklü, N. (2006). Sosyal bilimler ve tarih öğretimi. Ofset Matbaacılık.

Lee, P. (2005). Historical literacy: Theory and research. History Education Research Journal, 5(1), 29-40.

Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma/desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskı, Çev. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.

Meho, I. L. (2006). E-mail interviewing in qualitative research: a methodological discussion. Journal of the Amerıcan Socıety for Information Science and Technology, 57(10), 1284–1295.

Memioğlu, A. Z. (2004). Tarih öğretimi üzerine bazı düşünceler. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 303-309.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed). Sage.

Parkes, R. J., & Donnelly, D. (2014). Changing conceptions of historical thinking in History education: an Australian case study. Revista Tempo e Argumento, 6(11), 113-136.

Seixas, P. (2017) A model of historical thinking. Educational Philosophy and Theory, 49(6), 593-605.

Stow, W. & Haydn, T. (2000). Issues in the teaching of chronology. S. Arthur & R. Philips (Eds.), Issues in history teaching, in (pp. 83-97). Routledge.

Sunal, C. S. & Haas, M. E. (2005). Social studies for the elementary and middle grades: A constructivist approach. (2nd Edition). Pearson Education.

Şimşek, A. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kronolojik algılarının geliştirilmesine yönelik yarı deneysel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 589-615.

Tay, B. (2007). Sosyal bilgiler öğretimi kapsamında ilköğretim öğrencilerinde nedensellik kavramının gelişimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tangülü, Z. & Çıdacı T. (2016). Sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde birinci elden kaynakların kullanımı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 253-273.

Taylor, T. & Young, C. (2003). Making history: A guide for the teaching and learning of history in Australian school. Carlton South: Curriculum Corporation.

Uluçay, C. (2019). Öğretmen Adaylarının Tarih Okuryazarlığı Algı Düzeylerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan

Veijola, A. & Rantala, J. (2018). Assessing Finnish and Californian high school students’ historical literacy through a document-based task. Journal of Humanities and Social Science Education, 1, 1-21.

Walker, T. R. (2006) Historical literacy: Reading history through film. The Social Studies, 97(1), 30-34.

Woelders, A. (2007). “It makes you think more when you watch things”: Scaffolding for historical ınquiry using film in the middle school classroom. The Social Studies, 98(4), 145-152, DOI: 10.3200/TSSS.98.4.145-152.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.

Yıldız, Ö. (2003). Türkiye’de tarih öğretiminin sorunları ve çağdaş çözüm önerileri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 181-190.

Yılmaz, K., & Koca, F. (2012). Tarihsel empati üzerine nitel bir araştırma: Tarih öğretmenlerinin algı, görüş ve deneyimlerinin incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(3),

-879.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.