From Tale to Reality to True: Creative Expression Technique (Yantek)

Nurcan Şener, Zekerya Batur, Murat Başar

Abstract


The purpose of the present study is to determine the effectiveness of creative narrative technique on students’ listening comprehension skills. The current study employed action research. The study group consists of 21 second grade students, six of whom were refugee students, at second grades in the school chosen through convenience sampling. In the study, the activities were conducted through 4 tales from Aesop Tales. It has been observed that creative narrative technique fosters students’ listening comprehension skills. Through the technique, students were able to adapt the place, plot, time, characters and topic of the tales they listened into daily life. The technique helps students make interdisciplinary correlations in consistency with the philosophy of constructivist learning and to improve their creative writing skills. It has been concluded that creative narrative technique enhances students’ listening and creative writing skills.

Keywords


Creative Narrative Technique, Tale, Listening Skill, Comprehension Skill, Adaptation

Full Text:

PDF

References


Ahn, H., & Kang, Y. (2016). Reading fluency and listening comprehension abilities as predictors of reading comprehension. English Teaching, 71(1), 3-24.

Akyol, H. (2011). Türkçe öğretim yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Arıcı, A. F. (2016). Estetik değer oluşturmada masalların rolü: Türk masalları örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1017-1035.

Ayhan, M. S., & Arslan, M. (2014). Edebî metin olarak masalların yabancılara türkçe öğretiminde dilsel ve kişisel becerilerin gelişimine etkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 543-559.

Bağcı, E. (2011). Naki Tezel’in Türk masalları adlı eserindeki kahramanların rollerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 221-244.

Batur, Z. (2012). Divânü Lûgati’t-Türk’te anlama ve anlatma becerilerine ilişkin örnekler. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 219-231.

Belet, D., & Yaşar, Ş (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69-86.

Berger, N., & Perfetti, C. (1977). Reading skill and memory for spoken and written discourse. Journal of Literacy Research, 9(1), 7-16.

Bonset, H. & Rijlaarsdam, G. (2004). Mother-tongue education (l1) in the learning-to-learn paradigm: creative redevelopment of learning materials. L1 – Educational Studies in Language and Literature, 4, 35–62.

Bristow Evans, M. (2018). The Integration of Reading, Writing, Speakıng, and Listening Skills in the middle School Social Studies Classroom [Ph.D. Dissertation]. Utah State University Logan.

Çaycı, B. & Demir, M. (2006). Okuma ve anlama sorunu olan öğrenciler üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 437-456.

Çifci, M. (2001). Dinleme eğitimi ve dinlemeyi etkileyen faktörler. AKÜ Soysal Bilimler Dergisi, II(2), 165-177.

Çifci, M. (2000). Sesli okuma. Bilge Dergisi, 24, 178–183.

Çifci, M. (1998). Türkçe öğretiminde temel ilkeler. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 59-71.

Davasgil, Ü. (1989). Yaratıcık ve oyun. Eğitim ve Bilim, 13, 26-32.

Davidson, M. & Ellis Weismer, S. (2017). Reading comprehension of ambiguous sentences by school-age children with autism spectrum disorder. Official Journal of the International Society for Autism Research, 10(12), 2002-2022.

Doğan, Y. (2009). Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Etkinlik Önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.

Dupont, P. (2018). Assessing adolescent reading comprehension in a french middle school: performance and beliefs about knowledge. Australian Journal of Teacher Education, 43(7), 30-61.

Duran, E., Öztürk, E. (2018). Etkileşimli masal anlatım tekniğinin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 85-103.

Elleman, A. & Compton, D. (2017). Beyond comprehension strategy ınstruction: what’s next? Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 48, 84-91.

Ergen, Z., Akyol, A. (2012). Anaokuluna devam eden çocukların yaratıcılıklarının incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(2), 156-170.

Erlidawati, S. (201). 8 The Effect of cooperative ıntegrated reading and composition on reading comprehension of IAIN lhokseumawe. Indonesia Advances in Language and Literary Studies, 9(4), 153-160.

Gambrell, L. Roskinen, P. S. & Cole, J. N. (1980). The Effects of Induced Mental Imagery upon Comprehension: A Comparison of Written Versus Oral Presentation, Maryland Univ., College Park. Reading Center.

Gentaz, E., Sprenger-Charolles, L., Theure, A. (2013). Pascale cole´reading comprehension in a large cohort of French first graders from low socio-economic status families: a 7-month Longitudinal Study. PLoS ONE, 8(11), 1-10.

Gökalp, M. (2016). Çocukta yaratıcılık ve yaratıcı çocuk etkinliklerinin “yaratıcılık ve geliştirilmesi” dersinde okul öncesi bölümü öğrencilerine olan etkisi (Samsun eğitim fakültesi örneği), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 25-36.

Güleryüz, H. (2004). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Pegem Yayınları.

Güneş, F. (2016). Türkçe öğretiminde beceri uyuşmazlığı sorunları ve çözüm önerileri. Journal of Faculty of Education, 5(2), 205-222.

Harris A.J., & Sipay, E. R. (1990). How to Teach Reading? A Competency-Based Program. Longman

Herrmann, A. W. (1985). Word processing in the ESL class: Integrating reading, writing, listening, and speaking skills. U.S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement: Chicago.

Hiew, W. (2012). English language teaching and learning issues in Malaysia: learners’ perceptions via facebook dialogue journal, Journal of Arts, Science & Commerce, III(1), 11-19.

Johnson, K. E. (1992). The relationship between teachers› beliefs and practices during literacy instruction for non-native speakers of English, Journal of Reading Behavior, XXIV(1),83-108.

Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(3), 463-475.

Karasakaloğlu, N., Bulut, B. (2012). Görsel destekli dinleme metinlerinin anlamaya etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 722-733.

Kuhlemeier, H., Bergh, H. & Rijlaarsdam, G. (2002). The dimensionality of speaking and writing: A multilevel factor analysis of situational, task and school effects. British Journal of Educational Psychology, 72, 467-482.

Kurt, B. (2008). Çocuk edebiyatı ürünlerinin temel dil becerisi olarak dinlemenin gelişimine etkisi, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi: Ankara.

Massahzadeh, M. & Pourmohammadi, M. (2018). On the Impact of transcription as a pre-listening strategy on EFL learners’ listening comprehension ability. International Journal of English Language & Translation Studies, 6(3), 41-45.

Melanlıoğlu, D. (2016). Yabancı öğreniciler için dinleme becerisine yönelik üstbilişsel dereceli puanlama anahtarı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1206-1229.

Metin, Ö. (2019). Müzikli hikâye ve masalların okul öncesi eğitim dönemindeki çocukların yaratıcılık düzeylerine etkisi, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans: İstanbul.

Motallebzadeh, K., Ahmadi, F. & Hosseinnia, M. (2018). Relationship between 21st century skills, speaking and writing skills: A structural equation modelling approach. International Journal of Instruction, 11(3), 265-276.

Naderi, S. & Akrami, A. (2018). EFL learners’ reading comprehension development through MALL: Telegram groups in focus. International Journal of Instruction, 11(2), 339-350.

Navaie, L. A. (2018). The Effects of Reciprocal Teaching on Reading Comprehension of Iranian EFL Learners. Advances in Language and Literary Studies, ALLS, 9(4), 26-30.

O’ Brien, R. (2003). An Overview of the Methodological Approach of Action Research. (Online). http://www.wb.net/robrien/papers/artinal.htlm. 14.02.2019 tarihinde alınmıştır.

Önal, M. (2002). Türkçe’nin eğitimi ve öğretiminde oyun tekerlemelerinin yeri ve önemi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1-17.

Park, J. & Kang, Y. (2018). Prediction abilities vs. content schema in explaining Korean EFL learners’ reading comprehension. English Teaching, 73(3), 77-94.

Perfetti, C. A. (1974). Memory during oral and silent reading. AERA. Available online at https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED127785.pdf

Rahbar, S., & Khodabakhsh, S. (2013). English songs as an effective asset to improve listening comprehension ability; evidence from Iranian EFL learners. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 2(6), 63-66.

Roberts, S. (2011). Reading Comprehension and Listening Comprehension in Children: An Individual Differences Investigation, Electronic Thesis or Dissertation, University of Central Lancashire.

Rosyida, F., & Ghufron, M. A. (2018). Herringbone and tri focus steve snyder technique: the techniques for teaching reading comprehension viewed from students› reading habit. International Journal of Instruction, 1(3), 603-616.

Salihu, L., Aro, M. & Räsänen, K. (2018). Children with learning difficulties in mathematics: Relating mathematics skills and reading comprehension. Issues in Educational Research, 28(4), 1024-1038.

Shang, H. (2018). EFL medical students› metacognitive strategy use for hypertext reading comprehension. Journal of Computing in Higher Education, 30(2), 259-278.

Shen, W. & Park, H. (2018). The effects of meta-cognitive strategies, working memory capacity and syntactic awareness on L2 reading comprehension. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 22(2), 87-112.

Şahin, M. (2011). Masalların çocuk gelişimine etkilerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Millî Folklor, 23(89), 208-2019.

Yıldız, B., & Savaş, A. B. (2019). Ezop masallarının dinleme becerisine etkisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 3(2), 185-208.

Yılmaz, A. (2012). Çocuk eğitiminde masalın yeri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 299-306.

Zaccoletti, S., Altoè, L., & Mason, N. (2020). Enjoyment, anxiety and boredom, and their control-value antecedents as predictors of reading comprehension. Learning and Individual Differences, 79, 1-16.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.127

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.