What Is Efficient Social Studies Instruction?

Çiğdem Kan

Abstract


Effective social studies instruction should intend to train young individuals who are interested, are capable of participating in the learning process, are capable of utilizing technology, have a good memory, look forward to the future with confidence, and transfer the knowledge they acquire at school to daily life. The aim of the present research is to determine the problems experienced in the instruction of social studies course based on teacher views and the means for an efficient social studies instruction. Thus, the case study method, a qualitative research design, was employed in the present study. Semi-structured interviews were conducted with 20 teachers, employed in five middle schools in Elazığ province urban center, during the 2016-2017 academic year, and the data were analyzed with descriptive analysis. Thus, it was determined that the inadequacy of course hours and the redundancy and complexity of the topics were the main problems experienced in social studies courses and these were identified as the factors that led to the lack of student interest. According to the views of the teachers, efficient social studies instruction requires a focus on current issues, requires employment of available technologies, and should allow the individuals to transfer content knowledge to life. It is concluded that an efficient social studies instruction would be possible through the transfer of knowledge to real-life situations, the employment of technological tools, active student participation, the simplification and the elimination the discontinuities between textbook content.

Keywords


Social Studies, Efficient Social Studies Instruction, Social Studies Curriculum

Full Text:

PDF

References


Abas, M., & Solihatin, E. (2019). Abas, M., & Solihatin, E. (2019). Effect of Instructional Models and Interpersonal Intelligence on the Social Studies Learning Outcomes. International Journal of Instruction, 12(4), 705-718.

Can, R. T. (2017). Dördüncü Sınıf sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarının program etkinliklerinin ve ders kitaplarının yapılandırmacılık açısından değerlendirilmesi (Unpublished master’s thesis). Yüzüncüyıl University, Van, Turkey.

Curry, K., & Cherner, T. (2016). Social studies in the modern era: A case study of effective teachers’ use of literacy and technology. The Social Studies, 107(4), 123-136.

Çatak, M. (2016). Sosyal bilgiler programlarının tarihi gelişimi. In Şimşek, S. (Ed.), Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleri için sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Anı Publishing.

Çelikkaya, T. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden Beklentileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(40), 38-50.

Çelikkaya, T., & Kürümlüoğlu, M. (2018). Yenilenen Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 104-120.

Çırak, A. (2021). Özel Okullarda Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Algılarının Incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 1-12.

Çöl, M., & Karaca, F. (2020). 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına Göre Sosyal Bilgiler Dersinde Teknoloji Kullanımının Öğretmen Gözünden Değerlendirilmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 3(1), 47-56.

Demir, M. K., Tutkun, T., Çavuş Ş., & Genç, S. Z. (2014). Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 217-229.

Deveci, H. (2015). Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Beklentileri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 40-57.

Dinç, E., & Doğan, Y. (2010). İlköğretim Ikinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Uygulanması Hakkında Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-49.

Fraenkel, J. R. (1994). Characteristics and Behaviors of Effective Social Studies Teachers in Selected Countries. https://eric.ed.gov.

Kahriman, M. (2008). 6. sınıf sosyal bilgiler programının coğrafya içerikli ünitelerine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Konya ili örneği) (Unpublished master’s thesis). Selçuk University, Konya, Turkey.

Karademir, Ç. A., & Akgül, A. (2019). Öğretmenlerin Etkili Sosyal Bilgiler Öğretmeni Algısı: Nitel Bir Araştırma. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 186-207.

Karaman, B. and Akbaba, B. (2020). Öğrencilerin Hayallerindek Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişim Teknolojilerinin Yeri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-27.

Keefer, N. (2017). The Presence of Deficit Thinking Among Social Studies Educators. https://eric.ed.gov.

Kırtay, A. (2007). 2005-2006 Öğretim yılı 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının uygulanmasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri (Kars ili örneği) (Unpublished master’s thesis). Kafkas University, Kars, Turkey.

Koçak, A. (2017). 2005 Sosyal bilgiler programının kalabalık sınıflarda uygulanabilirliği hakkında öğretmen görüşleri. (Unpublished master’s thesis). Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.

Kuş, Z., & Çelikkaya, T. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi için Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 69-91.

Lennon, S. (2017). Questioning as Educational Tool. https://eric.ed.gov.

Letina, A. (2015). Application of Traditional and Alternative Assessment in Sciences and Social Studies Teaching. https://eric.ed.gov.

Marshall, C. & Rossmann, G. B. (2014). Designing Qualitative Research. Sage.

Meziobi, D. I., Oyeoku, E. K., & Ezegbe, B. N. (2012). The Challenges of Social Studies Educators for Effective Teacher Preparation and Implication of the Universal Basic Education Programme in Nigerian Junior Secondary Schools. https://eric.ed.gov.

Sarı, İ. & Kartal, F. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1673-1689.

Sezer, A., İnel, Y., Gökalp, A. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim ve Uygulamalarında Teknolojinin Entegre Edilmesine Yönelik Algıları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(Eğitim ve Toplum Özel Sayısı), 5626-5650.

Şimşek, N. (2016). Güncel olaylarla sosyal bilgiler öğretimi. In Sever, R., Aydın, M. & Koçoğlu, E. (Eds.), Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi (pp.153-172). Pegem A Akademi Publishing.

Önen, F., Erdem, A., Uzal, G., & Gürdal, A. (2011). Öğretmenlerin Yapılandırmacı Programının Uygulanabilirliğine ve Alanla İlgili Kitapların Yeterliliğine İlişkin Görüşleri; Tekirdağ Örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik ve Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(2), 115-137.

Öztürk, C., & Kafadar, T. (2020). 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 112-126.

Yalley, C. E. (2017). Reneisssance of Social Studies Instruction in the Senior High Schools in Ghana: Technological Perspective. https://eric.ed.gov.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Publishing.

Yontar, A. (2019). Öğreten Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 815-824.

Wright, S. S. & Grenier, M. Examining Effective Teaching via a Social Constructivist Pedagogy: Case Study. Education. http://search.ebscohost.com/
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.110

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.