The Evaluation of Monolingual and Bilingual Students’ Writing Skills in Fifth Grade of Secondary School Comparatively

Haydar Özdemi̇r, Ömer Çi̇ftçi

Abstract


This study was conducted to determine the writing skills of bilingual students whose mother tongue is Kurdish and monoligual students whose mother tongue is Turkish in the fifth grade of secondary school. More specifically, the story and essay writing skills of bilingual students are compared with the writing skills of monolingual students based on their reading habits and their parents’ educational backgrounds. The research is a descriptive study based on scanning model and aims to reveal the current situation as it is. The study group of the research consists of a total of 104 fifth grade secondary school students, 52 bilingual and 52 monolingual, studying in 4 different secondary schools in the central district of İpekyolu in Van, Turkey. In order to determine students’ writing skills, stories and essays were written to them at different times in one lesson hour (average forty minutes). The stories were evaluated according to the Story Writing Evaluation Form (İzdeş, 2011). The essays were evaluated according to the Written Expression Rating Scale (Deniz, 2003). According to the results of Mann Whitney-U and Kruskal - Wallis-H tests, monolingual students outperformed bilingual students in both story and essay writing. While a significant difference was found between bilingual and monolingual students’ essay and story writing skills, no significant difference was found in terms of parents› education status or the number of books their parents read. The findings have interesting implications for the researchers and teachers in the area.

Keywords


Mother Tongue, Bilingualism, Writing Skills, Educational Levels of Parents and Reading Books

Full Text:

PDF

References


Aksan, D. (1998). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. TDK Yayınları.

Aksan, D. (1994). Ana Dili. Dil Dergisi/Doğan Aksan Özel Sayısı. Tömer Yayınları.

Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Yayınları, 439 (5), 55.

Akyol, H. (2006). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Kök Yayıncılık.

Ayan Ceyhan, M. (2011) Eğitimde Çok dillilik ve Ayrımcılık: Sosyolojik, Eğitimsel, Dilbilimsel Perspektifler, İstanbul, Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (seçbir) www.secbir.com

Ayan Ceyhan, M., & Koçbaş, D. (2009). Çiftdillilik ve Eğitim. Sabancı Üniversitesi, Eğitim Reformu Girişimi [ERG].

Byrne, D. (1988). Teaching Writing Skill. Longman Publishing Group.

Cummins, J. (2003). Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it important for education? Sprogforum, 7(19), 15-20.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Milli Eğitim Yayınevi.

Deniz, K. (2003). Yazılı Anlatım Becerileri Bakımından Köy ve Kent Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Durumu, TÜBAR-XIII

Erdil, Z. (2012). Hollanda’da Yaşayan İki Dilli ve Türkiye’de Yaşayan Tek Dilli Türk Çocukların Dil Özelliklerinin Sohbet ve Öyküleme Dil Örneği Bağlamlarında Karşılaştırılması [Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.

İzdeş, M. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerine Verilen Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaya, M. & Kardaş, M. N. (2020). İki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisi. Çukurova Araştırmaları, 6(1), 126-140.

Maltepe, S. (2006). Yaratıcı Yazma Yaklaşımı Açısından Türkçe Derslerindeki Yazma Süreçlerinin ve Ürünlerinin Değerlendirilmesi [Adlı Doktora Tezi]. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim & Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Programı, 1–5. Sınıflar İçin. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Özdemir, E. (1973). Dil ve Yazar. TDK.

Özdemir, E. (2002). Eleştirel Okuma. Bilgi Yayınevi.

Özkara, Y. (2014). Temel Eğitime Başlayan İki ve Tek Dilli Çocukların Türkçe Sözcük Dağarcığının Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 25, s. 265-277

Sarı, M. (2011). İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma – Yazma

Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler [Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi.

Sever, S. (2004). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Anı Yayıncılık.

Türkçe Sözlük, (2005). Türk Dil Kurumu Yayınları, 10. Baskı, Ankara, s. 526.

Yağmur, K. (2007). İkidilli Çocukların Dil Becerilerinin Ölçümü ve Eşik Kuramı Ankara, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Araştırma ve Uygulama Merkezi Tömer Y., Dil Dergisi, Sayı: 135

Yaman, B. (2007). Yaygın Eğitim Yoluyla İki Dilli ve Çok Kültürlü (İDÇK) Ortamlardaki Çocuklara Türkçe Öğretimine İlişkin Yöntem ve Teknikler (Göçler Ve İki Dillilik)

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.85

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.