Students’ Perceptions on the Effect of Text Length on their Vocabulary Success

Erkan Aydın, Mustafa Kaya

Abstract


The purpose of this study is to determine the effects of text lengths on students’ vocabulary and to reveal students’ opinions about their vocabulary development considering text lengths. This study used exploratory sequential mixed method pattern, which combines quantitative and qualitative data gathering techniques and combines research results. The study group constitutes 7th grade students studying at a secondary school in Turkey. Within the scope of the research, “Vocabulary Success Test (VST)” was used as quantitative data gathering tool, and “Structured Feedback Form (SFF)” was used as qualitative data tool. In the quantitative analysis of the research data, considering the structure of the data, t-tests were used in dependent and independent groups using SPSS-PASW Statistics 18. Descriptive analysis technique was used in the qualitative analysis of the research data. According to the results of this research, a statistically significant difference was found between the success scores of the short texts pretests and post-tests of the experimental group; it is concluded that there is no significant difference in long texts. The students in the research group stated that the short and concise texts in the course books increased their motivation towards the course.

Keywords


Text Length, Vocabulary Instruction, Success

Full Text:

PDF

References


Aksan, D. (1990). Her yönüyle dil. TTK Yayınları.

Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Pegem A Yayıncılık.

Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2007). Yeni program doğrultusunda hazırlanan ilköğretim 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim, (174), 232-249.

Anılan, H. &Genç, B. (2011). Türkçe dersinde öğrenilen yeni sözcüklerin yazılı anlatımlarda kullanım durumu. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1), 111-132.

Apaydın, N. (2010). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Arslan-Kutlu, H. (2006). MEB ilköğretim 6, 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin söz varlığı açısından değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayata-Şenöz, C. (2005). Metindilbilim ve Türkçe. İstanbul: Multilingual Yayınları.

Aygün, M. (1999). Yabancı dil dersinde sözcük öğretimi ve sözcük dağarcığını geliştirme teknikleri. Dil Dergisi. (78), 5-16.

Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Başoğlu, N.,Kaplan, T.,&Okur, A. (2014) . İlköğretim birinci kademede sözcük öğretimi ile ilgili çalışmaların incelenmesi, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 50-65.

Biemiller, A. & Boote, C. (2006). An effective method for building meaning vocabulary in primary grades. Journal of Educational Psychology, 98(1), 44–62.

Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. Dil Dergisi, 92, 19-26.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F., (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi.

Casson, H. N. (2000). Söz söyleme sanatı (Çev. Vedat Yılmaz). Kariyer Yayıncılık.

Coşkun, H.&Çetinkaya, V. (2020). Öğretmen görüşlerine göre Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin edebî zevk ve hoşa giderlik açısından değerlendirilmesi. Türk Kültürü ve Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 255-272.

Creswell, J. W. (2006). Understanding mixed methods research (Chapter 1). In J. W. Creswell & V. L. Plano Clark (Eds.), Designing and Conducting Mixed Methods Research içinde (pp. 1-19). Sage.

Çeçen, M. A. (2002). İlköğretim öğrencilerinde kelime hazinesinin geliştirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Çetinkaya, Z. (2012). İlköğretim ikinci kademe altıncı sınıfta ana diline ait sözcüklerin öğrenilmesi ve kavranılmasına ilişkin bir araştırma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Dilidüzgün, Ş. (2017). Metindilbilim ve Türkçe öğretimi –uygulamalı bir yaklaşım. Anı Yayınları.

Dursunoğlu, H. (2010). Kelime hazinesini geliştirmede şarkıların rolü ve şarkılarımızdaki söz varlığı. Vizyon Yayınevi.

Durukan, E. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 209-216.

Eğilmez, İ. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarına aktarımı. Yayımlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Ergin, M. (1999). Türk dil bilgisi. Bayrak Basım.

Erol, S . (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı ve sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme: 1981-2021 lisansüstü tezler. Aydın Tömer Dil Dergisi, 6(1), 103-120.

Ertem, İ. S.&Akyüzaru, S. (2014). Türkçe ders kitaplarında kelime hazinesini geliştirmeye yönelik planlamanın incelenmesi. Elektronik Türkçe Çalışmaları. 9(3), 675-695.

Foil, C. R. & Alber, S. R. (2002). Fun and effective ways to build your students’ vocabulary. Intervention in school and clinic journal, 37(3), 131-139.

George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update. Pearson.

Göçer, A. (2010). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(1), 1007-1036.

Gökçe, B. (2008). Gülten Dayıoğlu’nun çocuk öykülerinde değer eğitimi ve öykülerin Türkçeye katkısı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Güçlü, M. (2002). İlköğretimde kalabalık sınıflar sorunu ve çözüm önerileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, (52-58).

Günay, D. (2007). Metin bilgisi. Multilingual Yayınları.

Güneş, F. (2003). Okuma – yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ocak Yayıncılık.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Nobel Yayın Dağıtım.

Hamouda, A. (2013). An investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi students in the EL listening classroom. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2(2),113-155.

İşeri, K. (2006). Altıncı sınıf Türkçe ders kitabının ilköğretim Türkçe programının amaçlarının uygunluğunun değerlendirilmesi, Dil Dergisi.136,58-74.

Kaplan, M. (1985). Kültür ve dil. Dergâh Yayınları.

Karaalioğlu, S. K.(1990). Kompozisyon sanatı. İnkılâp Kitabevi.

Karaboğa, A. (2009). Yeni Türkçe öğretim programına göre hazırlanan 6. ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin niteliği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Karakuş, N. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin dil ve anlatım yönünden incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 7 (18), 567-593.

Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.

Kaya, E. (2008). İlköğretim II. kademe ders kitaplarında söz varlığı incelemesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Kaya, M. & Kardaş, M. (2019). Türkçe Öğretmenleri ile Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle ilgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21) , 323-342.

Kaya, M. & Çiftçi, Ö. (2020) Teachers And Students’ Evaluation of Listening Texts in Turkish Textbooks. International Journal of Education & Literacy Studies, 8(1), 84-94.

Kırmızı, S. F.&Akkaya, N. (2009). Türkçe Öğretimi Programında Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(1).

Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü. TDK Yayınları.

Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Mackay, I. (1997). Dinleme becerisi (A. Bora, O. Cankoçak, Çev.). İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.

Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili makalelerin analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(5), 583-596.

MEB, (2019). Türkçe dersi öğretim programı (güncelleştirilmiş ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Mert, E. (2009). Türkçenin söz varlığı açısından Eflatun Cem Güney’in derleyip yazdığı masallar [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Nelson, J. R. & Stage, S. A. (2007). Fostering the development of vocabulary knowledge and reading comprehension though contextually-based multiple meaning vocabulary ınstruction. Education and Treatment of Children. 30(1), 1-22.

Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları. Nobel Yayıncılık.

Öz, M. F. (2003). Uygulamalı Türkçe öğretimi. Anı Yayıncılık.

Öz, G. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı bakımından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Özbay, M.&Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 30-45.

Özdayı, N. (2002). Kaliteli Eğitim Arayışları İçinde Öğrencilerin Gözüyle Nasıl Bir Lise. 2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Kültür Üniversitesi Yayınları.

Özer, M. (2005). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının kelime serveti bakımından değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Özön, M. N. (1967). Yazmak sanatı ve kompozisyona giriş. Remzi Kitabevi.

Özünlü, Ü. (1983). Yabancı dil öğretiminde yazınsal metinlerin yeri ve kullanılması. Türk Dili Dil Öğretim Özel Sayısı. 379-380.

Payza, T. (2015). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Plano Clark, V. L. & Ivankova, N. V. (2018). Karma yöntemler araştırması- alana yönelik bir kılavuz. (Çev. Ö. Çokluk-Bökeoğlu). Nobel Yayıncılık.

Scott, J. A. (2005). Creating opportunities to acquire new word meanings from text. In E. H. Ebert & M. L. Kamil, Teaching and Learning Vocabulary (pp. 69-91). Lawrence Erlbaum Associates.

Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Anı Yayıncılık.

Solak, M. & Yaylı, D. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 444-453.

TDK. (2011). Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Temizyürek, F. & Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. (2. Basım). Nobel Yayın Dağıtım.

Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tok, M. & Yılmaz, E. (2014). Türkçe öğretmen adaylarının metin algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 245-263.

Tosunoğlu, M. (2000). Kelime servetinin eğitim öğretimdeki yeri ve önemi. Millî Eğitim Dergisi. 144, 71-73.

Tunagür, M. & Kardaş, N. M. (2021). In Y. Fiziksel, Z. Süreçleri, M. Nuri Kardaş (Eds.), Yazma Eğitimi içinde (pp. 59-82). Pegem Akademi Yayınları.

Vardar, B. (1998). Açıklamalı dil bilim terimleri sözlüğü. ABC Yayınları.

Yağcı, E., Katrancı, M., Erdoğan, Ö., & Uygun, M. (2012). Sınıf öğretmenlerinin kelime öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları yöntem-teknikler. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 1-12.

Yalçın, S. K. (2005). İlköğretim 1. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki sözvarlığı unsurlarının eğitsel açıdan değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Yapıcı, Ş. & Yapıcı, M. (2005). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Anı Yayıncılık.

Yerdelen-Damar, S. & Aydın, S. (2015). Fen öğrenme yaklaşımlarının öğrenme ortamı algıları ve hedef yönelimleri ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 40(179), 269-293.

Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Basım). Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, H. (1996). İlkokul beşinci sınıf türkçe ders kitaplarının kelime ve cümle kadrosu [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, T.& Doğan, Y. (2014). 7. sınıf öğrencilerinin anlamını bilmedikleri kelimeler ve Türkçe ders kitaplarındaki kelime çalışmaları bağlamında kelime öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 279-295.

Yiğit, A. (2011). Millî Eğitim Bakanlığı ilköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki (2009) metinlerin kelime serveti açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.79

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.