Organizational Loneliness of School Administrators

Selda Polat Hüsrevşahi, Birsen Şahan

Abstract


This study explored the loneliness experienced by school administrators, the causes and results of this loneliness, and the ways the administrators cope with loneliness through their experiences. The study employed the phenomenology design, one of the qualitative research designs. The study group consisted of 14 elementary and middle school administrators working in Zonguldak Karadeniz Ereğli. Criteria sampling and snowball sampling techniques were used while determining the study group. The study data were collected with a semi-structured interview form. The school administrators were asked about their loneliness, the reasons and results of their loneliness, and their ways to cope with it. School administrators stated that they mostly experienced loneliness in situations of power hierarchy and during the execution of work. They also stated that their loneliness was caused by organizational communication problems and the personal demands of their colleagues. In addition, school administrators expressed that organizational loneliness caused disruption of work and ineffectiveness at work the most. Finally, they also expressed that they try to overcome loneliness through organizational communication and individual socialization. Comprehensive and social measures should be taken in consideration as well as individual and organizational measures in order to eliminate school administrators’ loneliness.

Keywords


Loneliness, Organizational Loneliness, School Administration, Teachers

Full Text:

PDF

References


Ayazlar, G., & Güzel, B. (2014). The effect of loneliness in the workplace on organizational commitment. Procedia-social and Behavioral Sciences, 131, 319- 325. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.124

Achor, S., Kellerman, G. R., Reece, A., & Robichaux, A. (2018). America’s Loneliest Workers, According to Research. Harvard Business Review Digital Articles, 2–6. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.library.astate.edu/login.aspx?direct=true&db=bs u&AN=128873403&site=eds-live&scope=site

Akcan, E., Polat, S., & Ölçüm, D. (2017). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre sendikal faaliyetlerin okullara etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1101-1119.

Argon, T. (2016). Öğretmen görüşlerine göre ilkokullarda yöneticilerin kayırmacılık davranışları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 233-250.

Aydogan, İ. (2009). Favoritism in the Turkish educational system: Nepotism, cronyism and patronage. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 4(1), 19-35.

Akan, D., & Kılıç, E. M. (2019). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 23(80), 123-137

Bauer, S., & Silver, L. (2018), The impact of job isolation on new principals’ sense of efficacy, job satisfaction, burnout and persistence. Journal of Educational Administration, 56(3) 315-331. https://doi.org/10.1108/JEA-07-2017- 0078

Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2010). Perceived social isolation makes me sad: Five-year cross-lagged analyses of loneliness and depressive symptomatology in the Chicago Health, Aging, and Social Relations Study. Psychology and Aging, 25, 453-463

Callan, M., & Levinson, W. (2011). Achieving success for new and aspiring superintendents. Corwin Press.

Christopher, J. C. (1999). Situating psychological well-being: exploring the cultural roots of its theory and research. Journal of Counseling & Development, 77(2), 141-153.

Creswell, J. W. (2012). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed.). Pearson.

Çetin, A. & Alacalar, A. (2016). İş yaşamında yalnızlığı yordamada kişilik özellikleri ile algılanan sosyal ve örgütsel desteğin rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(27), 193-216.

Drago-Severson, E. (2012). The need for principal renewal: The promise of sustaining principals through principal-to-principal reflective practice. Teachers College Record, 114(12). Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ1001999

Ertürk, E., & Erdirençelebi, M., (2018). Çalışanların örgütsel yalnızlık algısının iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerine etkileri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(2), 603-618.

Erdemli, Ö., & Kurum, G. (2019). Ostracism at school from school administrators’ and teachers’ point of view: Causes and results. Hacettepe University Journal of Education. Advance online publication. https://doi.org/10.16986/HUJE.2019051589

Erdoğan, G. (2002). İletişimi Anlamak. Pozitif Matbaacılık.

Ernst, J. M., & Cacioppo, J. T. (1999). Lonely hearts: psychological perspectives on loneliness. Applied & Preventive Psychology, 8, 1-22.

Goodwin, R., Cook, O., & Yung, Y. (2001). Loneliness and life satisfaction among three cultural groups. Personal Relationships, 8, 225–230

George, J. & Jones, G. (1999), Understanding And Managing Organizational Behavior (2nd ed.). Addison Wesley.

Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Behaviour Research and Therapy, 41(7), https://doi.org/10.1016/S0005-7967(02)00184-5

Hofstede, G. (1993). Cultural constraints in management theories. The Academy of Management Perspectives, 7(1), 81-94.

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations. McGraw-Hill.

House, C. (2016). An exploratory multiple-case study of the experiences of participants in /self-initiated peer /support groups among school leaders (Publication No. 10108903) [Doctoral Dissertation, Northcentral University]. PQDT Open.

https://search.proquest.com/openview/8043309bcaf5489e63097a4b37b163ce/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Izgar, H. (2009). An investigation of depression and loneliness among school principals. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(1), 247-258.

Jazzar, M., & Kimball, D. (2019). Lonely at the top. American Association of School Administrators, Retrieved January 30, 2021, from https://www.aasa.org/SchoolAdministratorArticle.aspx?id=13986

Karacaoğlu, K., & Yumuk, Y. (2014). İşgören yalnızlığının bir öncülü olarak örgütsel dışlanma: beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. 15.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı (557-572), 13-16 Kasım 2014, Nobel Yayın Dağıtım.

Karakurt A. (2012). Öğretmenlerin işyerinde yalnızlık düzeyinin örgütsel destek ve bazı değişkenler açısından incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Köse, A., & Şaşmaz, A. (2014). İlköğretim kurumlarının mali yönetimi. Araştırma raporu. Myra. Retrieved January 30, 2021, from http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_MaliYonetimArastirmaRaporu.pdf

Lam, L., & Lau, D. (2012). Feeling lonely at work: investigating the consequences of unsatisfactory workplace relationships. International Journal of Human Resource Management, 23(20), 4265–4282. https://doiorg.ezproxy.library.astate.edu/10.1080/09585192.2012.665070

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (1996). Educational Administration Concepts and Practice. Wadsworth Publishing Company.

Mertens, D. M. (2005). Research and Evaluation in Education and Psychology Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods (2nd ed.). Sage Publications.

O’Brien, J., & Gronn, P. (2012). Drowning or waving? Coping strategies among Scottish head teachers. School Leadership & Management, 32(5), 421-437, https://doi.org/10.1080/13632434.2012.739870

Ozcelik, H., & Barsade, S. G. (2018). No employee an island: Workplace loneliness and job performance. Academy of Management Journal, 61 (6), 2343–2366. https://doi.org/10.5465/amj.2015.1066

Özaydın, M. M., & Han, E. (2014). Sendika üyesi kamu görevlilerinin sendika-siyaset ilişkisine yönelik yaklaşımları üzerine bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 57-73

Özer, N., Demirtaş, H., & Ateş, F. (2015). Okulların mali durumlarına ve bütçe yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin müdür görüşleri. E-International Journal of Educational Research, 6(1), 17-39.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). Sage.

Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981). Toward a Social Psychology of Loneliness. In R. Gilmour, & S. Duck (Eds.), Personal Relationships, Volume 3. Personal Relationships in Disorder (pp. 31-56). Academic Press.

Polat, S., & Hiçyılmaz, G. (2017). Sınıf öğretmenlerinin maruz kaldıkları ayrımcılık davranışları ve bu davranışların nedenleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 47-66. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.5c2s3m

Riggins C. L. (2020). A phenomenological study of executive loneliness among female educational leaders who have transitioned from a teaching position to a leadership position within the organization (Unpublished Doctoral Dissertation). Arkansas State University, Arkansas.

Rokach, A. (2014). Leadership and loneliness. International Journal of Leadership and Change, 2(1), 48-58.

Stallard, M. (2019). America’s loneliness epidemic: A risk to individuals and organizations. Government Executive. Retrieved January 30, 2021, from https://www.govexec.com/management/2019/06/detaining-refugee-children-militarybases-may-sound-un-american-its-been-done/157799/

Sarpkaya, P. (2014). The effects of principals’ loneliness in the workplace on their self-performance. Educational Research and Reviews, 9(20), 967-974. https://doi.org/10.5897/ERR2014.1847

Schumaker, J. F., Shea, J. D., Monfries, M. M., & Groth-Marnat, G. (1993). Loneliness and life satisfaction in Japan and Australia. The Journal of Psychology, 127, 65–71.

Toker-Gökçe, A., & Uslu, Ö. F. (2018). İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 315-334. https://doi.org/10.17679/inuefd.311995

Xia, N., & Li, H. (2018). Loneliness, social isolation, and cardiovascular health. Antioxidants & redox Signaling, 28(9), 837–851. https://doi.org/10.1089/ars.2017.7312

Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotion and social isolation. MIT Press.

Vara, Ş. (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Wright, S. L. (2015). Coping with Loneliness at Work. In A. Rokach, & A. Shaked (Eds.), Addressing Loneliness: Coping, Prevention and Clinical Interventions (pp. 123-134). Psychology Press.

Wright, S. (2012). Is it lonely at the top? An empirical study of leaders’ and nonleaders’ loneliness in organizations. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applies, 146(1-2), 47-60.

Wright, S.L. (2005). Loneliness in the workplace (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Canterbury, New Zealand.

Wright, S. L., Burt, C. D. B., & Strongman, K. T. (2006). Loneliness in the workplace: construct definition and scale development. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 59-68.

Yolcu H. (2007). Türkiye’de ilköğretim finansmanının değerlendirilmesi (Unpublished Doctoral Dissertation). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yamaç, U. (2010). İlköğretim okullarının finans kaynakları (Unpublished master’s thesis). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli

Yılmaz, E., & Altınok, V. (2009). Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi Educational Administration: Theory and Practice, 15(59), 451-469.

Yılmaz, E., & H. Aslan (2013). Öğretmenlerin iş yerindeki yalnızlıkları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (3), 59-69

Yıldırım, A., & Şimşek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Zhou, X. (2018). A review of researches workplace loneliness. Psychology, 09 (05), 1005-1022. https://doi.org/10.4236/psych.2018.95064

Zoraloğlu Y. R., Şahin İ., & Fırat N. Ş. (2004). İlköğretim okullarının finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve okula etkileri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2(8), 4-17.

Zumaeta, J. (2018). Lonely at the top: How do senior leaders navigate the need to belong? Journal of Leadership & Organizational Studies, 26(1), 111–135. https://doi.org/10.1177/1548051818774548

Zysberg, L. (2015). Emotional antecedents of psychological loneliness: A review and an emerging model. Retrieved September 1, 2019, from Academia, Edu website: https://www.academia.edu/28313243/Emotional_antecedents_of_psychological_loneliness_a_review_and_an_emergins_model
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.41

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.