Cognitive Constructs of Teacher Candidates on Ideal Qualifications of Academicians

Oğuzhan Sevim, Durdağı Akan, İsa Yıldırım

Abstract


The aim of the study is to analyze the cognitive construct of teacher candidates on ideal qualifications of academicians. Since the study has both quantitative and qualitative dimensions, it has been conducted in accordance with the exploratory sequential design which is a kind of mixed method. The study included twenty-four teacher candidates who were studying at different departments, at Kazım Karabekir Faculty of Education, Atatürk University during 2019-2020 spring semester. Since the cognitive constructs of teacher candidates on ideal qualifications of academicians were questioned, the repertory grid method was used for data collection. Data obtained in the study were analyzedwith quantitative and qualitative data analysis techniques. In conclusion, many cognitive constructs regarding academicians were obtained. The frequency of referring to cognitive constructs showed that teacher candidates expect academicians to have the values such as respect, justice, democracy, and impartiality, to be sympathetic, sincere, tolerant, humanist, and reliable in their relations, to attach importance to several features such as being disciplined, well-informed, being effective instructors, researchers, and being up-to-date while fulfilling their duties.

Keywords


Teacher Candidates, Ideal Qualifications of Academicians, Cognitive Construct, Repertory Grid Technique

Full Text:

PDF

References


Akgün, M. (2016). Yüksek öğretimde ideal öğretim elemanı nasıl olmalıdır? Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 26, 197-204.

Aljubaily, H. Y. (2010). Measuring university students’ perceptions of characteristics of ideal university instructor in saudi arabia and the united states: An application of nonparametric item response theory study [Doctoral Dissertation]. Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3434898).

Arı, M. (2018). Akademisyen olmak: Genç akademisyenlere öneriler. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, Cilt 2 Sayı 2, 450-455.

Aslan, M., & Yakar, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretim elemanı niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: karşılaştırmalı bir inceleme. İlköğretim Online, 11(4), 1036-1052.

Aydın, İ. (2016). Akademik etik. Ankara: Pegem Akademi.

Babacan, A., Kozak, M., Babat, D., & Kulakoğlu, N. (2012). Akademisyen kimliğindeki dönüşüm ve bilimsel araştırma faaliyetinin sürekliliği: turizm akademisyenleri üzerine bir değerlendirme, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: s.95-110, 12-15 Nisan, Kemer- Antalya.

Bahar-Güner, H. Ö., Tunca, N., Alkin-Sahin, S., & Oguz, A. (2015). Ögretmen adaylarinin ögretmen egitimcisine ıliskin metaforik algilari. Pegem Journal of Education and Instruction, 5(4), 419.

Bawden, D. (2001). Information and digital literacies; a rewiew of concepts. Journal of Documentation, 57(2), 218-259.

Behrens, S. J. (1994). A conceptual analysis and historical overview of ınformation literacy. College & Research Libraries, 55(4), 309- 322.

Bell, R. C. (2005). The repertory grid technique. F. Fransella (Ed.). The essential practitioner’s handbook of personal construct psychology, New York: John Wiley & Sons

Birch, R. G. (2012). The impact of information literacy instruction on the library anxiety and information competency of graduate students [Unpublished doctoral dissertation]. Olivet Nazarene University, Illinois.

Boyer, E. L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. Princeton University Press, 3175 Princeton Pike, Lawrenceville, NJ 08648.

Burnhein, R. (1992). Information literacy - A core competency. Australian Academic and Research Libraries, 23(4), 188-196.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Y. Dede & S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çepni, S., Küçük, M. & Gökdere, M. (2002). Hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarındaki araştırmalara yönelik derslerin incelenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri içinde (s. 67-75), 16-18 Eylül 2002, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

Douna, P., Kyridis, A., Zagkos, C., Ziontaki, Z., & Pandis, P. (2015). The ıdeal university teacher according to the views of greek students. International Journal of Higher Education, 4(2), 145-158.

Doyle, C. S. (1994). Information literacy in an ınformation society: A concept for the ınformation age [e-kitap sürümü]. https://books.google.com.tr adresinden edinilmiştir.

Erdem, A. R. (2008). Öğretim üyesi akademisyen midir? Bilim adamı mıdır? Akademik Dizayn Dergisi, 2(2),83-85.

Ergün, M., Duman, T., Kıncal, R. Y. & Arıbaş, S. (1999) İdeal bir öğretim elemanının özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 1–11.

Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), 64-77.

Fidan, N., Duban, N., Yüksel, A., Kasapoğlu, K., & Yamaç, A. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının gözüyle öğretmen eğitimcilerinin özellikleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 136-159.

Froman, L. (1999). The university as learning community. Journal of Adult Development, 6(3), 185-191.

Gibbs, G. (2007). Analysing qualitative data. New York: SAGE Publications Ltd.

Hattie, J. & Marsh, H. W. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs? The Journal of Higher Education, 73(5), 603-641.

Hesse-Biber, S. N. (2010). Mixed methods research: Merging theory with practice. Guilford Press.

Jankowicz, D. (2004). The easy guide to repertory grids. New York: John Wiley & Sons.

Karaçay, G. & Alpkan, L. (2019). Dijital dönüşümün işgücü piyasalarına etkileri: türkiye işgücü piyasası için sosyal politika önerileri. Türk İdare Dergisi, 91(488), 345-373.

Karadağ, E. (2011). Okul müdürlerinin niteliklerine ilişkin olarak öğretmenlerin oluşturdukları bilişsel kurgular: Fenomenolojik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 36(159), 25-40.

Karakütük, K., Tunç, B., Özdem, G. & Bülbül, T. (2008). Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı profili. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kasapoğlu, H.(2017) Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim alan dersi öğretim elemanlarının liderlik düzeyleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 635-648.

Kelly, G.A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: W.W. Norton. Erişim linki: https://www.infoamerica.org/documentos_pdf/kelly02.pdf Erişim tarihi: 19.02.2019

Kumral, O. (2009). Öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 92-102.

LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research. Review of Educational Research, 52, 31-60.

McMillan, J.H. and Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. New York: Pearson Education.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Odabaşı, F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. & Mısırlı, A. (2010). Küreselleşen dünyada akademisyen olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 127–142

Özgüngör, S. & Duru, E. (2014). Öğretim elemanları ve ders özelliklerinin öğretim elemanlarının performanslarına ilişkin değerlendirmelerle ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29(2), 175-188

Palmisano, V.B. (2007). A phenomenological exploration of crisis intervention counseling as experienced school counselor [Unpublished Phd Thesis]. University of New York at Buffalo, USA.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.

Pinto, M., Cordon, J. A., & Diaz, R. G. (2010). Thirty years of information literacy (1977—2007): A terminological, conceptual and statistical analysis Journal of Librarianship and Information Science 42(1), 3-19.

Polat, C. (2004). Üniversitelerde bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi: Hacettepe üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara

Polat, E., Basit, O.& Akcan, A.(2019). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının akademisyen algısı. VI. Yıldız uluslararası sosyal bilimler kongresi 12-13 Aralık, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Polat, S., Apak, Ö. & Akdağ, M. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının akademisyen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 57-78.

Sanders, P. (1982). Phenomenology: A new way of viewing organizational research. The Academy of Management Review,7(3), 353-360. Retrieved July 1, 2020, from www.jstor.org/stable/257327

Schwab, K. (2016). Dördüncü Sanayi Devrimi. (Zülfü Dicleli). İstanbul: Optimist yayınları.

Sezer, Ş. (2016). Okul yöneticilerinin ideal öğretmen niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: repertory grid tekniğine dayalı fenomenolojik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 41(186), 37-51.

Sezer, Ş. (2017). Candidate teachers’ cognitive constructs related to ıdeal lecturer qualifications: a case study based on repertory grid technique. AC-EITAI 2017, 460.

Shapiro, J. J., & Hughes, S. K. (1996). Information literacy as a liberal art: enlightenment proposals for a new curriculum. Educom Review, 31(2), 31-36.

Snavely, L. & Cooper, N. (1997). The ınformation literacy debate. The Journal of Academic Librarianship, 23(1), 9-13.

Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. & Lowe, C. A. (1998). Information literacy: Essentials skills for the ınformation age (2nd end). New York: Syracuse university, Center for science and technology.

Yaman, Ş. (2008). A case study of an efl teacher’s personal & professional development: employing repertory grid elicitation technique. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 25(1), 25 - 41

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.3p.76

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.