Self-Efficacy Perceptions of Social Studies Teachers about Measurement and Evaluation in Education

Feyzullah Ezer, Ülkü Ulukaya

Abstract


The study aims to determine the self-efficacy perceptions of social studies teachers about measurement and evaluation in education. In the research using quantitative research models, descriptive survey model was used. Study group of the research is composed of 122 social studies teachers in Kucukcekmece district of Istanbul province in 2018-2019 academic years. Data collection tool of this study is “The Self-efficacy Perception Scale of the Teacher Candidates based on Measurement and Evaluation in Education” developed by Kılınç (2011). The difference between the self-efficacy levels of the participants about measurement and evaluation and the gender variable was examined. The findings revealed that self-efficacy perceptions of the male participants about measurement and evaluation were higher than those of the female participants. In addition to this, the difference between the self-efficacy levels of the participants about measurement and evaluation and their educational background was also examined. The research findings demonstrated that there is not any significant difference between the self-efficacy levels of the participants about measurement and evaluation and their educational background. Another finding obtained as a result of the study revealed that self-efficacy perceptions of the History and Geography graduates of the universities’ Faculty of Arts and Sciences about measurement and evaluation in education are at a lower level than the Faculty of Education Social studies teaching graduates. Finally, the finding that self-efficacy levels of the participants about measurement and evaluation showed a significant difference according to their professional seniority is obtained.

Keywords


Measurement-evaluation, Self-efficacy, Social studies

Full Text:

PDF

References


Acar, M. & Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TUBAV (Türk Bilim Araştırma Vakfı) Bilim Dergisi, 2(3), 354-363.

Adıyaman, Y. (2005). İlköğretim 4,6 ve 8. sınıflarında türkçe dersine giren öğretmenlerin ölçme-değerlendirme düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının ölçme ve değerlendirme öğesinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Atan, M. & Karapınar Y. (2012). Sosyal bilgiler (4-5. sınıf) programlarındaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılma nedenleri ve uygulamaların yeterliliği, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1), 94-114, 2012.

Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Birgin, O. & Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.

Can, A. (2013). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi, Pegem Akademi Yayıncılık, ss.80-82.

Cohen, L. & Manion, L. (1998). Research methods in education. Fourtedition. London: Routledge.

Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 99-114.

Çalışkan, H. & Yiğittir, S. (2008). Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme. Tay, B. ve Öcal, A. (Ed.). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gelbal, S. & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135–145.

Göçer, A., (2005). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Lisans Tezi. Erzurum.

Gözütok, D., Akgün, Ö.E. ve Karacaoğlu, C., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, B., (2004). İlköğretim İkinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğrencilerin Başarı Düzeyini Belirlemede Kullandıkları Ölçme Araçları ve Bunları Seçmelerinde Etkili Olan Faktörler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.

Kılıç, M. (2011). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik algı ölçeği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 12(4), 81-93.

Kuran, K. ve Kanatlı F., (2009) Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12): 209-234.

Kutlu, Ö., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının „Öğrenci Başarısındaki Gelişimi Değerlendirme, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri.

Martorella, P.H. (1998). Social Studies for Elementary School Children: Developing Young Citizens. (Second Edition). USA: Prentice Hall.

MEB Talim Terbiye Kurulu (2005). İlköğretim 1–5 sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2003). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller. Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Paris, S. G., Byrnes, J. P., & Paris, A. H. (2001). Constructing theories, identities, and actions of self regulated learners. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.). Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives (pp. 253–287). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Sabuncu O.& Kubilay, Y. (2017). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeterlik algılarının incelenmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-153.

Semenderoğlu, A. & Gülersoy, A.E., (2005a), “İdeal sosyal bilgiler öğretim programı arayışında yeni sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi”, II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 26-28 Mayıs 2005 Van, Bildiriler, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 160-174, Ankara.

Sönmez, V. (1999). Eğitim felsefesi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. ve Çepni, S., (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir HİE Programından Yansımalar: Trabzon Örneği, Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-22.

Tekışık, H.H., (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri.

Titrek, D.A., (2005). Öğretmenlerin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullandıkları Ölçme Araçlarının Niteliksel Özellikleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (1998). Teacherefficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202–248.

Ulutaş, S. (2003). Genel liselerdeki öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanındaki yeterlikleri ile ölçme ve değerlendirme ilkelerini uygulama düzeylerinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Üztemur, S. S. & Metin, C. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3(2), 41–67.

Yanpar -Yelken, T. (2010). Oluşturmacı ölçme ve değerlendirme yaklaşımları içinde M. Safran (Ed.), Tarih nasıl öğretilir? Tarih öğretmenleri için özel öğretim yöntemleri (s.358-364). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Yaralı, D. (2017). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeterlik algılarının incelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 487-504.
DOI: http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.6n.4p.85

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2019 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.