A Content-based Analysis of Shahriar's Azerbaijani Turkish Poem Getmə Tərsa Balası (A Christian Child) in Terms of Religious Images and Interpretations

Mohammad Amin Mozaheb, Mostafa Shahiditabar, Abbas Monfared, Fatemeh Mirzapour

Abstract


The present study aims to analyze Shahriar's Getmə Tərsa Balası (do not leave me the Christian Child) poem in terms of religious images using content-based analysis. Initially, the poem published in Azerbaijani Turkish has been analyzed by the researchers to find out the main religious themes covering Islam and Christianity. Then, a number of images created by the poet, including Hell and Heaven, mosque versus church and Mount Sinai, have been extracted and discussed in detail by using the English translation of the verses. Finally, the results have been presented using the extracted themes. The findings showed that Shahriar started his poem from a worldly image in order to reach divine images.

 


Keywords


Shahriar, Getmə Tərsa Balası (A Christian Child), Content-based analysis, Azerbaijani Turkish

Full Text:

PDF

References


Almaz, H. (2006). Şehriyar’ın Türkçe divanı ve Haydar Baba’ya Selam şiiri üzerine bir değerlendirme. Nusha, 4(21), 135-145.

Hacıyeva, S. (2011). Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın yaradiciliğinda Türk-Azərbaycan dili mövzusu. Tərcüməşünaslıq və onun müasir dövredə rolu. II Respublika tələbə elmi-pratik konfransı.

Hərir Əkbəri, M. (2010). Feuilleton. Təbriz: Yaran Nəşriyyatı.

Jafari, N. (2013). Shahryar position in Persian contemporary poetry. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 5, 316-322.

Kavian Poor, A. (1998). Shahriar׳s social and literary life. Tehran: Eghbal Publication.

Krippendorff, K. (2004). Reliability in content analysis. Human Communication Research, 30 (3), 411-433.

Məmmədov. A. (2013). Sumqatıtda Novruz ənənələrı. Ümummilli Heydər Əliyev-90, Bakı: Hikmət Nəşriyyatı.

Məmmədova. R. (2011). Şəhriyarın anadilli şeirlərinin bəzi poetik xüsusiyyətləri. Azərbaycan Şərqşünaslığı, 2 (2), 46-49.

Musharraf, M. (2014).The Pheasant. Tehran: Sales Publication.

Muradov. N. (2011). Şəhriyarın Heydərbabaya salam poemasında dildə qənaət qanunu modelinə uyğun quruluşlar haqqında. Azərbaycan Şərqşünaslığı. 2 (2), 26-33.

Nowruzi, N. (2011). Tilki mətəlləri atalar sözü. Tehran: Takderkht Nəşriyyatı.

Quliyev. E. (2011). Heydərbaba yüksəkliyi – sənət mocüzəsi. Azərbaycan Şərqşünaslığı, 2 (2), 35-38.

Quliyeva, M. (2012). Aşiq Ələsgər yaradiciliğinda merac. Baki,: Hikmət Nəşriyyatı.

Rəhimli. A. (2011). Milli oyanışda Şəhriyar poeziyasının rolu. Azərbaycan Şərqşünaslığı, 2 (2), 39-45.

Rəhimova, Z . (2012). Füzuli və Kaninin Leyli və Məcnun məsnəvilərində nəşriyyatı səsləşən məgamler. Baki: Hikmət Nəşriyyatı.

Şahbazi. H. (2011). Mənim də bir adım gəlsin dilizə. Azərbaycan Şərqşünaslığı, 2 (2), 34-34.

Şəhriyar M. (2005). Seçilmiş əsərli, Heydərbabaya salam, Bakı: Hikmət Nəşriyyatı

Şəhriyar M. (2007). Türki Divanı Kolliyyatı, Heydərbabaya səlam Mənzuməsi ilə, Tehran: Negah Nəşriyyatı.

Şıxıyeva, S. (2011). Şəhriyarın Divani-türki sində irfani düşüncənin ifadəsi. Azərbaycan Şərqşünaslığı, 2 (2), 26-33.

Shahmoradi, S. M. (2010). Mysticism in Shahriar's poetry. Dihkhuda, 3 (3), 149-172.

Wikipedia. (2015a). Mount Sinai, retrieved online in June 2015 from https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Sinai

Wikipedia.(2015b). Shekhe Sanan, retrieved online in June 2015 from https://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Sanan_(play)

Zəfərzadə. A. (2011). Köklü Həyatimiz. Təbriz: Hadi Nəşriyyatı.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.5n.2p.159

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2012-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD

International Journal of Applied Linguistics and English Literature

To make sure that you can receive messages from us, please add the journal emails into your e-mail 'safe list'. If you do not receive e-mail in your 'inbox', check your 'bulk mail' or 'junk mail' folders.