Examining the Relationship between Mobbing and Organizational Cynicism

Ahmet AYIK

Abstract


In this study, the relations between the experience level of bullying behaviors and organizational cynicism are explored, using the views of teachers. The study group comprised 235 teachers working in state secondary schools in the Meram municipality of Konya during the 2017–2018 academic year. The Negative Act Questionnaire-Revised and Organizational Cynicism Scale were used to collect the data. In this descriptive study, standard deviation, mean, Pearson product-moment correlation coefficient, and multiple linear regression analyses were used in the analysis of the data. It was observed that the levels of exposure to mobbing behavior and organizational cynicism of the participants in the study were low. It was furthermore shown that the dimensions (personal bullying, work-related bullying, and physical intimidation) of negative act questionnaire-revised have a positive and significant relation with all dimensions of organizational cynicism scale. According to the results of regression analysis, it was determined that the cognitive and affective dimensions of organizational cynicism scale are significantly and positively predicted by the personal bullying and work-related bullying dimensions of negative act questionnaire-revised, and all dimensions of negative act questionnaire-revised predict the behavioral dimension of organizational cynicism at a significant level. According to the results obtained from the research, as the levels of teachers’ exposure to mobbing behaviors decrease, their organizational cynicism levels also decrease. Exposure to mobbing behaviors has a strong predictive effect on organizational cynicism.

Keywords


Organizational cynicism, Bullying, Mobbing

Full Text:

PDF

References


Aksu, A., & Balcı, Y. (2009). İlköğretim okullarında psikolojik yıldırma ve psikolojik yıldırmayla baş etme. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1367-1380.

Alkan, E. (2011). Yıldırma (Mobbing) davranışlarının beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin tükenmişliği üzerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

Andersson, L. M., & Bateman, S.T. (1997). Cynicism in the workplace: some causes and effects. Journal of Organizational Behavior, 18(5), 451-452.

Aslan, Ş., & Akarçay, D. (2013). Psikolojik şiddetin genel ve örgütsel sinizme etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 41, 25-44.

Avcı, U., & Kaya, U. (2013). Yıldırma algısı ve etkileri: Hizmet sektöründe bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 1-25.

Ayduğan, N. (2012). Mobbingin örgütsel sinizme etkisi: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Ayık, A. (2015). An analysis of the relationship between organizational communication and organizational cynicism according to teachers’ perceptions in Turkey. Educational Research and Reviews, 10(5), 547-555. DOI: 10.5897/ERR2015.212

Brandes, P. M. (1997). Organizational cynicism: Its nature, antecedents and consequences. (Dissertation of Doctor of Philosophy). USA: The University of Cincinnati.

Bucuklar, N. M. (2007). Öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma eylemlerinin tükenmişlikleri ve bazı değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The meaning of work: the challenge of regaining employee engagement and reducing cynicism. Human Resource Management Review, 16, 201-215.

Cemaloğlu, N. (2007). Örgütlerin kaçınılmaz sorunu: Yıldırma. Bilig, 42, 111-126.

Cemaloğlu, N., Kalkan, F., Dağlı, E., & Çilek, A. (2014). Examining the relation between humor acts of school principals and teachers’ exposure level to mobbing and organizational cynicism based on the perceptions of teachers. International Journal of Teaching and Education, 2(1), 2-17.

Cemaloğlu, N., & Kılınç, A. Ç. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin algıladıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 37(165), 137-151.

Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing, işyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri. Timaş Yayınları.

Dean, J. W., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review, 23, 341–352.

Dikmetaş, E., Top, M., & Ergin, G. (2011). Asistan hekimlerin tükenmişlik ve mobbing düzeylerinin incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 22, 1-13.

Einarsen, S. (1996). Bullying and harassment at work: Epidemiological and psychosocial aspects [Doctoral dissertation]. Bergen: University of Bergen, Department of Psychosocial Science.

Einarsen, S., & Raknes, B. I. (1997). Harassment at work and the victimization of men. Violence and Victims, 12, 247-263.

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D., & Cooper, C. L. (2003). The concept of bullying at work. The European tradition. In S Einarsen, H Hoel, D Zapf & CL Cooper (Eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice (pp. 3-30). Taylor & Francis.

Ergener, B. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yıldırma yaşamaları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ertürk, A. (2011). İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilere yönelik duygusal yıldırma davranışlarının incelenmesi [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gül, H., & Ağıröz, A. (2011). Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler: Hemşireler üzerinde bir uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 27-47.

Gürbüz, S. & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe, yöntem, analiz. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Hauge, L. H., Skogstad, A., & Eirnarsen, S. (2011). Role stressors and exposure to workplace bullying: Causes or consequences of what and why? European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(5), 610–630.

Helvacı, M. A., & Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3, 1475-1497.

Hoel, H., Faragher, B., & Cooper, L. C. (2004). Bullying is detrimental to health, but all bullying behaviours are not necessarily equally damaging. British Journal of Guidance & Counselling, 32(3), 367-387.

Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2012). A review of research on bullying and peer victimization in school: An ecological system analysis. Aggression and Violent Behavior, 17(4), 311-322.

Hubert, A., & Veldhoven, M. (2001). Risk sectors for undesirable behavior and mobbing. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10(4), 415–424.

Izquıerdo, G. M., Esteban, L. B., Garcġa-Izquġerdo, L. A. & Hernandez, R. A. A. (2006). Psychological Well- Being and Mobbing in a Sample of Employees Working in the Medical and Education Sectors. Bienestar Psicológico y Mobbing en una Muestra de Profesionales de los Sectores Educativo y Sanitario, 22(3), 381-395.

Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kalağan, G., & Güzeller, O. C. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.

Karacaoğlu, K., & İnce, F. (2013). Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizm üzerindeki etkileri: Kayseri ilindeki imalat sanayi işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 181-202.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Akademi.

Keashly, L. (1998). Emotional abuse in the workplace: Conceptual and empirical issues. Journal of Emotional Abuse, 1(1), 85–117.

Kılıç Doğan, E. (2013). İlköğretim okullarında sinisizm: Şanlıurfa Örneği. Science and Culture, 2, 55-67.

Koç, M., & Urasoğlu, M. B. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinde mobbing: Cinsiyet yaş ve lise türü değişkenleri açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 64-80.

Leymann, H. (1993). Atiologie und Haufigkeit von Mobbing am Arbeitplatz: Eine Ubersicht über die Bisherige Forschung. Zeitschrift fuer Personalforschung, 7, 271-284.

Mathisen, G. E., Einarsen, S., & Mykletun, R. (2011). The relationship between supervisor personality, supervisors’ perceived stress and workplace bullying. Journal of Business Ethics, 99(4), 637-651.

McCormack, D., Casimir, G., Djurkovic, N., & Yang, L. (2006). The concurrent effects of workplace bullying, satisfaction with supervisor, and satisfaction with co-workers on affective commitment among school teachers in China. International Journal of Conflict Management, 17(4), 316-331.

Mete, Y. A. (2013). Yükseköğretim kurumlarında psikolojik yıldırma (terör): Uygulayanlar, mağdurlar ve seyirciler. International Journal of Social Science, 6(2), 977-993.

Nartgün, Ş. S., & Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1361-1376.

Ogungbamila, B. (2012). Influence of gender and psychological violence on physical violence among employees in Southwestern Nigeria. Gender & Behaviour, 10(2), 4974- 4986.

O’Moore, M. (2000). Summary report on the national survey on workplace bullying in Ireland. Dublin: The Anti-Bullying Research Centre, Trinity College.

Özkul, B., & Çarıkçı, İ. H. (2010). Mobbing ve Türk hukuku açısından değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 481-499.

Özmete, E. (2010). İşyerinde mobbing: Sosyal hizmet mesleği için yeni bir öncelik alanı. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-12.

Pelit, E., & Pelit, N. (2014). The effects of mobbing on organizational cynicism: A study on hotels in Turkey. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 34.

Recepoğlu, E., & Özdemir, S. (2013). Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19(4), 629-664.

Rodriguez-Munoz, A., Baillien, E., De Witte, H., Moreno-Jimenez, B., & Pastor, J. C. (2009). Cross-lagged relationships between workplace bullying, job satisfaction and engagement: Two longitudinal studies. Work & Stress, 23(3), 225-243.

Salin, D. (2003). Ways of explaining workplace bullying: A review of enabling, motivating and precipitating structures and processes in the work environment. Human Relations, 56(10), 1213-1232.

Sönmezışık, S. (2011). Anadolu Lisesi öğretmenlerinin psikolojik yıldırmaya ilişkin algıları [Yüksek Lisans Tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Stassen Berger, K. (2007). Update on bullying at school: Science forgotten?. Developmental Review, 27(1), 90-126.

Sürgevil, O., Fettahlıoğlu, Ö. O., Gücenmez, S., & Budak, G. (2007). Belediye çalışanlarının duygusal saldırıya uğrama ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(17), 36-58.

Şener, O. (2013). Genel kamu liselerinde psikolojik yıldırma ve örgütsel bağlılık ilişkisi. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), 1(1), 47-64.

Tengilimoğlu, D., & Mansur, F. A. (2009). İşletmelerde uygulanan mobbingin (psikolojik şiddet) örgütsel bağlılığa etkisi. International Journal of Economic & Administrative Studies, 1(3).

Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik taciz (mobbing). Çalışma ve Toplum, 4(11), 13-28.

Tınaztepe, C. (2012). Örgüt içi etkin iletişimin örgütsel sinizme etkisi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4, 53-63.

Topçu, İ., Türkkan, Ü. N., Bacaksız, E. F., Şen, T. H., Karadal, A., & Yıldırım, A. (2013). Sağlık çalışanlarında örgütsel sinizm ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(3), 125-131.

Türköz, T., Polat, M., & Coşar, S. (2013). Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 285-302.

Uğurlu, C. T., Çağlar, Ç., & Güneş, H. (2012). Ortaöğretim okullarında yıldırma (mobbing) davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(4), 718-749.

Yaman, E., Vidinlioğlu, Ö. & Çitemel, N. (2010). İşyerinde psikoşiddet, motivasyon ve huzur: öğretmenler çok şey mi bekliyor? Psikoşiddet Mağduru öğretmenler üzerine. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1136-1151.

Yıldız, K., Akgün, N., & Yıldız, S. (2013). İşe yabancılaşma ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1259-1284. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1193

Zapf, D., Knorz, C., & Kulla, M. (1996). On the relationship between mobbing factors, and job content, the social work environment and health outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 215-237.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.