The Use of Web 2.0 Tools in Mother-tongue Instruction: Teachers’ Experiences

Üzeyir Süğümlü, Serkan Aslan

Abstract


Technological tools have affected education just as all areas of life. Especially nowadays, technological tools are highly utilized in the effective regulation of the teaching-learning process. Web 2.0 tools are included among these technological tools. Web 2.0 tools are used in mother-tongue instruction as well as in all disciplines. This study is an attempt to examine the experiences of teachers who use Web 2.0 tools in mother-tongue instruction. We used the phenomenological design, which is one of the qualitative research designs, in our study. We considered the criterion sampling method in determining the participants. As the data collection tool, we administered an interview form to the teachers. Since we could not hold face-to-face meetings during the COVID-19 Pandemic, we used online platforms to interview the participants. Content analysis was used to analyze the data. We analyzed our data through the MAXQDA qualitative data analysis program and presented the results in figures. One of the notable results of our study was that mother-tongue teachers used numerous and different Web 2.0 tools in mother-tongue instruction. Another significant result of our study was that Web 2.0 tools used by teachers made a major contribution to the development of reading, writing, listening, and speaking skills. In addition, we concluded that the use of Web 2.0 tools in mother-tongue instruction had various contributions to both students and teachers.

Keywords


Mother-tongue instruction, Instructional technologies, Technology literacy, Web 2.0 tools, Phenomenological design

Full Text:

PDF

References


Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The Internet and Higher Education, 11(2), 71-80.

Alexander, B. (2006). Web 2.0: A new wave of innovation for teaching and learning? https://members.educause.edu/bryan-alexander Erişim Tarihi: 15.05.2021.

Almalı, H. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konularının web 2.0 teknolojileri kullanılarak öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Armstrong, J., & Franklin, T. (2008). A review of current and developing ınternational practice in the use of social networking (web 2.0) in higher education. Retrieved on 10.06.2021 from http://franklinconsulting.co.uk/LinkedDocuments/the%20use%20of%20social%20networking%20in%20HE.pdf

Aslan, S. (2021). Analysis of digital literacy self-efficacy levels of pre-service teachers. International Journal of Technology in Education (IJTE), 4(1), 57-67.

Batıbay, E. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: kahoot örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Buffington, M. L. (2008). Creating and consuming Web 2.0 in art education. Computers in the Schools, 25(3-4), 303-313.

Chaiyo Y., & Nokham, R. (2017). The effect of kahoot, quizizz and google forms on the student’s perception in the classrooms response system. Uluslararası Dijital Sanatlar, Medya ve Teknoloji Konferansı (ICDAMT), Chiang Mai, 178-182.

Ciaramella, K. E. (2017). The effects of Kahoot! On vocabulary acquisition and retention of students with learning disabilities and other health impairments. Rowan University, Rowan Digital Works.

Clements, J.A., & Boyle, R. (2018). Compulsive technology use: Compulsive use of mobile applications. Computers in Human Behavior, 87, 34-48.

Creswell, J.W., & Poth, C.N. (2018). Qualitative ınquiry and research design: Choosing among five approaches. SAGE.

Çelik, T. (2020). Examination of sample course design studies performed by pre-service social studies teachers by using digital technologies. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 209-228. DOI: 10.17718/tojde.849910

Çelik, Z. (2018). Bilimsel araştırmalarda mahremiyet, gizlilik ve etik. M. Öztürk (Ed.). Sosyal bilimlerde etik sorunlar içinde (s. 29-50). Nobel Yayıncılık.

Çenesiz, M. (2020). Web 2.0 araçlarının ortaöğretim 10. sınıf coğrafya dersinde (topoğrafya ve kayaçlar) akademik başarı ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi. Afyonkarahisar.

Çetin, H.S. (2020). Web 2.0 değerlendirme araçlarının ilkokulda etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Çopur, K.D. (2020). Algoritmik düşünme öğretimi sürecinde web 2.0 araçlarının kullanımı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Demirkasımoğlu, N. (2020). Bilimsel araştırma ve yayın etiği. N. Cemaloğlu (Ed.). Bilimsel araştırma teknikleri ve etik içinde (s. 257-280). Pegem Akademi Yayıncılık.

Dere, E., Yücel, Ü., & Yalçınalp, S. (2016). İlköğretim öğrencilerinin eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı olan edmodo’ya ilişkin görüşleri. Elementary Education Online, 15(3), 804-819.

Driscoll, M. (2002). Web-based training. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.

Dudeney, G., & Nicky, H. (2007). How to teach English with technology. Pearson Longman.

Enonbun, O. (2010). Constructivism and web 2.0 in the emerging learning era: A global perspective. Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 6(4), 16 – 25.

Giorgi, A. (2006). Concerning variations in the application of the phenomenological method. The Humanistic Psychologist, 34(4), 305-319.

Grosseck, G. (2009). To use or not to use web 2.0 in higher education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 478.

Güçlü, İ. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Nobel Yayıncılık.

Güler, A., Halıcıoğlu, M.B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Gün, S. (2015). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde web 2.0 sesli ve görüntülü görüşme uygulamalarının (skype) konuşma becerisine etkisi. Yayımlananmış yüksek lisans tezi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Hammersley, M. & Traianou, A. (2012). Ethics in qualitative research: controversies and contexts. SAGE.

Hannum, W. (2001). Web-based training: Advantages and limitations. In Badrul H.K. (Ed.). Web-based training (pp. 13-20). Educational Technology Publications.

Johns, K. (2015). Engaging and assessing students with technology: A review of kahoot!. Policy and Practice,81(4), 89-91

Joo, Y, J.B., & Chol, H.J. (2002); Self-efficacy for self-regulated learning, academic self-efficacy and internet self-efficacy in Web based instruction. ETR&D, 48(2), 5-17.

Kapp, K.M., & O’Driscoll (2010). Learning in 3d- adding a new dimension to enterprise learning and collaboration. Willey.

Keleş, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik alan bilgisi yeterlilikleri ve web 2.0 teknolojileri hakkında görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Keser-Özmantar, Z. (2018). Örnekleme yöntemleri ve örneklem süreci. K. Beycioğlu, N. Özer & Y. Kondakçı (Ed.). Eğitim yönetiminde araştırma. Pegem Akademi Yayıncılık.

McLoughlin, C., & Lee, M.J.W. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. International Journal of Learning Technology, 3(1), 87-107.

Medina, E.G.L., & Hurtado, C.P.R. (2017). Kahoot! A digital tool for learning vocabulary in a language classroom. Revista Publicando, 12(1), 441-449.

MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Ofosu, V. T., Mahama, S., Vandyck, E., Kumador, D.K., & Toku, N. (2015). Mother tongue usage in Ghanaian Pre-Schools: Perceptions of parents and teachers. Journal of Education and Practice, 6(34), 81-87.

Onan, B. (2013). Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. A. Güzel & H. Karatay (Ed.). Türkçe öğretimi el kitabı içinde (s. 107- 131). Pegem Akademi Yayıncılık.

O’Reilly, T. (2007). What is Web 2.0? Design patterns and business models for the next generation of software. Communications & Strategies, 1(3), 17-37.

Prenksy, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Anı Yayıncılık.

Silverman, D. (2010). Doing qualitative research. Sage.

Şener, F. (2019). Teknopedagojik eğitim kapsamında Türkçe öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma durumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Tıraşoğlu, C. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde söz varlığını geliştirmeye yönelik web 2.0 araçları: kahoot! örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Thyab, R. A. (2016). Mother-tongue ınterference in the acquisition of English articles by L1 Arabic students. Journal of Education and Practice, 7(3), 1-4.

Ustimenko, О. М. (2019). The mobile tool ‘‘Plickers’’ for interactive testing and formative assessment in the foreign language classroom. Іноземні Мови, 99(3), 59–64.

Uysal, M. Z. (2020). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinde web 2.0 animasyon araçları kullanımının çeşitli değişkenlere etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Yaylak, E. (2020). Çocuk üniversitelerinde medya okuryazarlığı. Kılınç, M. & Kösterelioğlu, İ. Türkiye’de çocuk üniversiteleri içinde, (124-143). Pegem Akademi Yayıncılık.

Yazar, T., & Keskin, İ. (2020). Nitel araştırmalarda örneklem. B. Oral & A. Çoban (Ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Yerzhanova, G., & Maketova, M. (2018). Efficient ways of using ınformation and communication technology service learningapps.org at geography lessons. Қарағанды Университетінің Хабаршысы, 1(89), 82-88.

Yıldırım, İ. (2020). 7. sınıf ışığın madde ile etkileşimi ünitesinde web 2.0 araçlarının kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, teknoloji ile kendi kendine öğrenme düzeylerine ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Zarzycka-Piskorz, E. (2016). Kahoot ıt or not? Can games be motivating in learning grammar? Teaching English with Technology, 16(3), 17-36.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.