Reflections on the 21st Century Skills into the Curriculum of Social Studies Course

Hüseyin Erol

Abstract


This study aimed to investigate the reflections of the 21st century skills into the curriculum of social studies course in Turkey. The classification made by the institutions classifying the 21st century skills in line with this objective has been examined and the classification made by the Partnership for 21st Century Skills (P21) has been considered as it has been generally accepted. The study investigated the reflections of the 21st century skills on social studies curriculum being subject to detailed content analysis. Accordingly, the basic approach of the curriculum was examined as to whether these skills were included in terms of the values in learning outcomes. Among qualitative research methods, the document analysis technique was used in the study. The results have shown that the 21st century skills are largely included in the social studies curriculum. However, the 21st century skills are not included in the curriculum as a concept. The main components of the 21st century skills are not equally included in the curriculum. Those included most information, media and technology skills (6 sub-skills) and learning and innovation skills (5 sub-skills). The life and professional skills were included least (2 sub-skills). It has been found out that creativity and innovation, information and communication technologies literacy, social and multicultural skills, which are within the 21st century skills, are included in the Social Studies curriculum as innovative thinking, digital literacy and social participation skills. However, there was no explanation regarding how those skills intended to be acquired. The flexibility and adaptability, productivity and responsibility, leadership and responsibility skills were not directly included in the curriculum. The concept of information literacy that came into prominence in the 21st century was mainly reflected in the social studies course curriculum with the skill dimension. Accordingly, the media literacy, financial literacy, digital literacy, political literacy, map literacy and environmental literacy have been included widely. Considering the 21st century skills, the social studies curriculum can be updated. Distribution of these skills on class levels can be done in a more balanced manner. The 21st century perspective can be evoked in the basic approach and philosophy of the curriculum.

Keywords


21st Century, Social Studies, Skill, Information Literacy

Full Text:

PDF

References


Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. & Yaşar, S. (2016). Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik çalışması. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 160-175. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33883/375190

Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers, No. 41, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154

Atakişi, T. (2019). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerini Esas Alan Bilgi Okuryazarlık Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Kafkas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Aygün, Ş, Atalay, N, Kılıç, Z, & Yaşar, S (2016). Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 160-175. http://dx.doi.org/10.9779/PUJE768

Barası, M. (2020). 2018 Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Battelle for Kids, (2020). Frameworks & Resources. https://www.battelleforkids.org/networks/p21

Benek, İ. (2019). Sosyobilimsel Stem Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutumlarına ve 21. Yüzyıl Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M. & Rumble, M. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw & E. Care (Eds.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills (pp. 17- 66). New York: Springer.

Boyacı, Ş. D, Özer, & M. G. (2019). Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifi Türkçe Dersi Öğretim Programları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2): 708-738. https://doi.org/10.18039/ajesi.578170

Bozkurt, F. (2020). 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, doi:10.9779/pauefd.688622

Ceylan, M. (2019). 21. YY Becerileri Bağlamında Okul Yöneticilerinin Değişen Rollerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Çelik, V. (2000). Eğitimsel liderlik. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Çelikkaya, T. (2020). 21. Yüzyıl Becerileri ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Tekin Çelikkaya, Çağrı Öztürk Demirbaş, Tercan Yıldırım, Hamza Yakar (Ed.), Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık.

Çolak, M. (2018). Ortaokul Fen Bilimleri Dersinin 21. Yüzyıl Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Kayseri İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Dede, C. (2010). Comparing Frameworks for 21st Century Skills. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn, 20, 51- 76. http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf

Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y., & Öztürk, A. (2017). 21.Yüzyıl Becerilerine Ait Veri Kaynaklarının Analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (Özel Sayı 1), 124-134. https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/116393/makaleler/6/1/arastirmax-21yuzyil-becerilerine-ait-veri-kaynaklarinin-analizi.pdf

Güler, Y. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri Öz-yeterlik Algıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gültekin, M. (2014). Dünyada ve Türkiye’de İlköğretim Programlarındaki Yönelimler. İlköğretim Online, 13(3), 726-745. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2135/1964

http://2023vizyonu.meb.gov.tr/ Retrieved from: 30.12.2020

Gelen, İ. (2017). P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1), 15-29. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386403

Gürültü, E., Aslan, M. & Alcı, B. (2020). Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. Doi:10.16986/HUJE.2019051590

Hamarat, E. (2019). 21. Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye’nin Eğitim Politikaları. İstanbul: Seta. Erişim tarihi: 26.12.2019. URL: https://setav.org/assets/uploads/2019/04/272A.pdf

Kırgız, G. (2019). Türkçe Dersiyle 21. Yüzyıl Becerilerinin İlişkilendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Kivunja, C. (2015). Teaching Students to Learn and to Work Well With 21st Century skills: Unpacking The Career And Life Skills Domain of The New Learning Paradigm. International Journal of Higher Education, 4(1),1-11. doi10.5430/ihje.v4n1p1

Korkmaz, Ç. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Yaşam ve 21. Yüzyıl Öğreten Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Kozikoğlu, İ. & Altunova, N. (2018). Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Öz-yeterlik Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Yordama Gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8 (3), 522-531. doi: 10.5961/jhes.2018.293

Kurudayıoğlu, M. & Soysal, T. (2019). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/898902

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6. 7. 8. sınıflar). MEB Yayınları, Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2011). 21. Yüzyıl Öğrenci Profili. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED). http://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf

Otuz, B., Görkaş-Kayabaşı, B. & Ekici, G. (2018). 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Beceri ve Değerlerinin Anahtar Yetkinlikler Açısından Analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 944-972. doi: 10.30831/akukeg.409791

Öztermiyeci, E. (2019). Türkiye’de Ulusal Program ve Uluslararası Bakalorya Programı Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Algıları, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Partnership for 21st Century Learning. (2015). P21 Framework Definitions. http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf. Retrieved from: 01.12.2020

Palfrey, J.G. & Gasser, U. (2013). Born Digital, Understanding The First Generation of Digital Natives, Basic Books.

Sayın, Z. & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim Politikalarına Etkisi. Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2016.

Shields, R. & Chugh, R. (2018). Preparing Australian High School Learners With 21st Century Skills. IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE), 1101-1106.

Soysal, T. (2019). Türkçe Derslerinde İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilikçilik Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Suto, I. (2013). 21st Century Skills: Ancient, Ubiquitous, Enigmatic? A Cambridge Assessment Publication, 1-28.

Topçu, M. S. & Çiftçi, A. (2018). 21. Yüzyıl Becerileri ve STEM. Öğretir Özçelik, A. D. ve Tuğluk, M. N (Ed.). Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. Francisco:JosseyBass.http://ardian.id/wpcontent/uploads/2018/10/21st_Century_Skills_Learning_for_Life_in_Our_Times_2009-3.pdf. Retrieved from: 01.12.2020

TTKB. (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine, Retrieved on 15/12/2020 from:

www.myk.gov.tr/index.php/ en/turkiyeyeterlilikler-cercevesi.

Uluyol, Ç, & Eryılmaz, S. (2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229. http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77533

Varki, E. (2020). Öğretmen Adaylarının Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri ile Yaratıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills discussion paper. University of Twente.

Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A Comparative Analysis of İnternational Frameworks for 21st Century Competences: Implications for National Curriculum Policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321. doi:10.1080/00220272.2012.668938

Yalçın, S. (2018). 21. Yüzyıl Becerileri ve Bu Becerilerin Ölçülmesinde Kullanılan Araçlar ve Yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51 (1), 183-201. doi: 10.30964/auebfd.405860

Yıldırım A, Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksel, S., & Taneri, A. (2020). Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Anahtar Yetkinlikler Açısından İncelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 185-209. doi:110.30855/gjes.2020.06.02.002
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.90

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.