The Attitudes of Secondary School Students Toward School And Reading: A Comparison In Terms of Mother Tongue, Gender And Class Level

Mustafa Yıldız, Yusuf Kızıltaş

Abstract


It is important to determine whether the school attitude of secondary school students has an influence on the reading attitude. For this purpose, such a study was conducted at secondary school level. In addition, the extent to which such variables as mother tongue are determinative in this context has been examined.The objective of this study is to examine the relationship between the attitudes of 5th, 6th, 7th and 8th grade secondary school students toward the school and reading. In addition, the study also examines whether the attitude towards reading and school differs according to gender, class, and mother tongue variables. A total of 513 students (235 females, 278 males) attending secondary school in the province of Van in Turkeyparticipated in the research. In the study, Attitude Scale toward Reading developed by Alıcı (2013) is used in order to measure the attitudes of the students towards the school. Additionally, Reading Attitude Scale for Elementary Second Grade Students developed by Özbay and Uyar (2009) isused to measure the students’ attitudes towards reading. According to the results, there is a moderate significant relation between students’ attitudes toward the school and attitudes toward reading. According to the findings obtained from the study,it is seen that the attitudes of female students toward the school are more positive than those of male students. It is concluded that the attitudes of 5th grade students toward the school are more positive than those of the other students. Furthermore, students whose mother tongue is Turkish have more positive reading attitudes than the students whose mother tongue is Kurdish or one of other languages (Arabic, Persian, and so on).


Keywords


Attitude toward school, reading attitude, mother tongue

Full Text:

PDF

References


Adıgüzel, D. K. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okula yönelik tutumlarının devamsızlık ve okul başarıları üzerindeki etkisi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (168), 49-66.

Alıcı, D. (2013). Okula yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 318-331.

Arıcı, A. F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları: beceri-ilgi-alışkanlık-eğilim(Yayımlanmamış doktora tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. .

Ataunal, A. (2003). Niçin ve nasıl bir öğretmen?(Why and what kind of teacher?). Ankara: Milli Eğitim Vakfı Yayınları.

Bağcı, H. (2010). İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Lefkoşa, Kıbrıs: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.

Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Journal of New World Sciens Academy Education Sciens, 4 (4), 1308-1330.

Balcı, A. U. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkısh Studies, 7 (4), 965-985.

Başaran, M. A. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 73-92.

Baştuğ, M. K. (2013). Ergenlik dönemi okuma tutumu ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Turkish Studies, 8 (4), 295-311.

Cialdini, R., Petty, R., & Cacioppo, J. (1981). Attitude and attitude change. 8 1, 2017 tarihinde http://www.psy.ohio-state.edu/petty/PDF%20Files/1981-AnnRev-Cialdini,Petty,Cacioppo.pdf adresinden alındı

Çelik, S. (2011). Öğretmen tutumları ile ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Das, K. P. and Wilkinson, M. E. (2011). The Effects of gender, class level and ethnicity on attitude and learning environment in college algebra course. The Journal of Mathematical Sciences and Mathematics Education, 6 (2) , 44-55.

Erwin, P. (2001). Attitudes and Persuasion. . London: Psychology Press.

Eser, H. (2012). Dinin siyasal davranışlar üzerindeki etkisi: Antalya örnek olay araştırması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), 97-136.

Freire, P. M. (1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve Dünyayı Okuma (S, Ayhan, Çev.). Ankara: İmge Yayıncılık.

Güngör, A., & Un Açıkgöz, K. (2006). İşbirlikli öğrenme yönteminin okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 481-502.

Hacieminoğlu, E. (2015). Elementary school students’attitude toward science and related variables. International Journal of Environmental & Science Education, 11 (2), 35-52.

Hoang, T. (2008). The Effects of grade level, gender, and ethnicity on attitudeand learning environment in mathematics in high school. (I. E. Education, Dü.) 7, 1, 2016 tarihinde http://www.jejme.com: http://www.jejme.com/12008/d3.pdf adresinden alındı

İnceoğlu, M. (2004). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Elips Kitap.

İşeri, K. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Degisi, 7 (2), 468-487.

Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Rehber Yayınevi.

Kavcar, C. (1998). Türkçe eğitimi ve sorunlar. Dil Dergisi (65), 5-18.

Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve ingilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38 (170), 294-307.

Logan, S. J. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: Examining where these differenceslie. Journal Of Research in Reading, 32 (2), 199-214.

Mc Kenna, M., & C., K. D. (1995). Children’s attitudes toward reading: A national survey. Reading Research Quartely, 30, 934-956.

Mengi, S. (2011). Ortaöğretim 10. ve 11. Sınıf öğrencilerinin sosyal destek ve öz-yeterlik düzeylerinin okula bağlılıkları ile ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Oruç, Ş. (2016). Türkçede ana dil ve ana dili. Littera Turca Journal of Turkish Language andLiterature, 2 (1), 311-322.

Özbay, M., & Uyar, Y. (2009). lköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of New World Sciences Academy Educatıon Sciences, 4 (2), 632-651.

Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E., & Erkan, S. (2010). ilköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 38, 213-224.

Sallabaş, M. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 141-155.

Sarı, M., & Cenkseven, F. (2008). İlköğretim Öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve benlik kavramı. 5 . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7. 5., 2016 tarihinde www.insanbilimleri.com. adresinden alındı

Savıgnon, S. (1976). Communicative competence: Theory and classroom. 8 6, 2017 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED135245.pdf adresinden alındı

Schafer, R., & Tait, J. (1986). A Guide for understanding attitudes and attitude change, Bulletin of the north central region extension sociology committee. North Central Region Extension Publication, 138, 1-11.

Smith, M. (1990). Longitudina iİnvestigation of reading attitude development from childhood to adulthood. Journal of Educational Research, 83 (4), 215-219.

Stagner, R. (2014). Effects of ethnicity and gender on sixth-grade students' environmental knowledge and attitudes after participation in a year--long environmental education program. Dissertations and Theses.Portland State University. Center for Science Education. 7 4, 2016 tarihinde http://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds/1539 adresinden alındı

Stange, T., & Carter, E. (1995). Gifted middle grade readers: Attitudesand interests in the 90’s. Paper Presented. Paper Presented at the Annual Convention of the International Reading Association. CA, Anaheim: ED 391 346

Türkçe Sözlük. (2005). Ankara: TDK.

Uluğ, M., Özden, M., & Eryılmaz, A. (2011). The effects of teachers’ attitudes on students’ personality and. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 738-742.

Ulusoy, M. (2009). Boşluk tamamlama testinin okuma düzeyini ve okunabilirliği ölçmede kullanılması. Türk Eğitim Dergisi, 7 (1), 105-126.

Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmes. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 260-271.

Yılmaz, F., & Şekerci, H. (2016). Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkokul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-ENAD, 4 (1).
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.6n.1p.27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.