The Grammatical Nature of Time Referral

Muhamet Reçica

Abstract


As long as the time in its entirety is absolute, however, in the discourse it is “made up” or concretized from the phenomenon or concrete event taken into consideration, thus we cannot ‘abstract’ the grammatical dimension of the statement under any circumtance, as we cannot abstract the objective time and observer, because only in co-fulfillment they “fulfill” each other. Identification of the time mark from which the event is expressed with the verbal form in time, the grammatical nature of these moments, as the moment of speech (of speaking time), which is of instant nature, timely extension and most wide, then the time of the action and the time of expression of the statement are with the same orientation function for the time reference will be the subject of consideration during the elaboration of this paper. Obviously, other observations that are of interest to our consideration, with the character of uncontested grammatical facts in context, such as realistic reports of timely events, relative character of grammar setting etc., will be at the center of attention to as much as the nature of this paper.

Keywords


Referral, Referral Function, Moment of Discourse, Moment of Action, Time of Pronunciation of Statement, Present Objective, Grammatical Time

Full Text:

PDF

References


Antonić I. (2001). “Vremenska rečenica”. Sremski Karlovci – Novi Sad

Antonić I. (2005). “Sintaksa savremenog srpskog jezika”, Beograd

Bokshi, B. (2012) “Format e futurit të shqipes në raport me ato të gjuhëve ballkanike”, në “Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit”, ASHAK, Prishtinë

Belaj B. (2003). “Kategorija gotovosti i vremenska vrijednost pasivnog predikata”, Osijek

Badurina L. (2012). ”Vremenski odnosi na razini složene rečenice I teksta”, Dubrovnik

Badurina L. (2014). ”Vrijeme u tekstu”, Rijeka

Comrie B. (2000). “Tense”, Cambridge, Cambridge University Press

Demiraj Sh.(1988). “Gramatika historike e gjuhës shqipe”, Prishtinë

Demiraj Sh.(1971). “Kuptimet kryesore të kohëve të mënyrës dëftore në gjuhën shqipe”, SF/4, Tiranë

Dykro O., Todorov C. (1984). “Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit”, Prishtinë

Duro A. (2001): “Terminologjia si sistem”, Tiranë

Dhrimo A. (1996). “Aspekti dhe mënyrat e veprimit foljor në gjuhën shqipe”, Tiranë

Fiedler W. (1984). “Struktura e kategorisë së kohës në gjuhët e Ballkanit”, në GJA, nr.14, Prishtinë

Fleischman S. (1990). “Tense and Narrativity. From....” Austin, University of Texas Press

Grafi G. (2003). “Sintaksa”, Tiranë

Graffi G. (2010). “Ç’është gramatika gjenerative”, Tiranë

Golić L. (1994). “Neki od pokazatelja anteriorne vremenske rečenice” u “Savremena lingvistika 38”, Zagreb

Ismajli R. (1985). “Shumësia e tekstit”, Prishtinë

Koleci F., Turano G. (2011). “Hyrje në sintaksën gjenerative të shqipes”, Tiranë

Kelmendi T. (1993). “Funksionet e kohës foljore të pakryer të dëftores në shqipen e sotme letrare”, Prishtinë.

Kelmendi T. (2006). “Kështjellat e sintaksës”, Prishtinë

Kelmendi T. (2008). “Studime sintaksore”, Prishtinë

Katičić R. (1986). “Sintaksa hrvatskoga književnog jezika”, Zagreb

Kovačević M. (2011). “O izomorfnosti jednog tipa vremenskih rečenica i poredbenih rečenica za nejednakost”, Beograd.

Kovačević M. (2011). “Složena rečenica s vremenskom zavisnom klauzom u značenju posteriornosti”, u “Gramatička pitanja srpskoga jezika”, Beograd

Kordič S. (1995). “Relativna rečenica”, Zagreb

Likaj E. (2002). “Mbi vendin e mjeteve të eptimit në gjuhën shqipe”, SF, nr.3-4, Tiranë

Likaj E. (2005). “Fleksioni indoevropian”, Tiranë

Likaj E. (2006). “Zhvillimi i eptimit në gjuhën shqipe”, Tiranë

Lyons. J. (2001). “Hyrje në gjuhësinë teorike”, Tiranë

Lloshi Xh. (2000). “Plotësime për trajtën e kohës së ardhme të foljeve në gjuhën shqipe”, në “Gjuha jonë”, nr.3-4, 1999, Tiranë

Mëniku L. (2014). “Konektorët e tekstit në gjuhën shqipe”, monografi, Tiranë

Memushaj R. (2012). “Morfologjia e eptimit të shqipes standarde”, Tiranë

Panolli J. (1992). “Çështje të sistemit kohor të mënyrës dëftore në gjuhën shqipe”, në SF, nr.1-4, Tiranë

Pintarić N. (2004). “Temporalni pragmemi u komunikaciji” u “Zbornik radova”, Rijeka

Piper P. (2005). “Semantičke kategorije u prostoj rečenici: Sintaksička semantika”, u “Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica”, Beograd

Pranjković I. (1987). “Vrijeme, način i vid te odnosi među članovima sintaktički koordiniranih jedinica”, Zavod za lingvistiku, Zagreb

Pranjković I. (2003). “Izražavanje vremenskih odnosa u hrvatskome jeziku”, u “Zbornik Zagrebačke slavističke škole”, Zagreb

Pranjkoviç I. (2016). “Gramatika u rijeçima i rijeçi u gramatici”, Matica Hrvatska, Zagreb

QSA (2016). “Kërkime gjuhësore”, Tiranë

Riza S. (1984). “Sistemi foljor i letrarishtes shqiptare bashkëkohore”, Tiranë

Rugova L. (2008). ”Koncepti i fjalisë në gramatikën e tekstit”, SNGJLKSH, 26, Prishtinë

Topalli N. (1089). “Koha e ardhme e mënyrës dëftore në gjuhën shqipe”, SF 4. Tiranë

Topalli K. (2011). “Sistemi foljor i gjuhës shqipe”, Tiranë

Xhaferraj M. (2012). “Paralelizma në strukturën gramatikore të shqipes e të greqishtes” (sistemi foljor), punim disertacioni, Tiranë

Sadiku Z. (1975). “Funksionet dhe veçoritë semantike të trajtave gramatikore të kohës së shkuar të gjuhës shqipe” (punim disertacioni), Prishtinë

Sadiku Z. (1980). “Koha objektive, ajo gramatikore dhe tipat e të folurit” në GJA, SSHF VII, Prishtinë
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.10n.3p.60

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2010-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

Advances in Language and Literary Studies

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.