Simplification Strategies in the Production of English Word-final Obstruent Clusters by Iraqi EFL College Students from A Markedness Theory Perspective

Zainab S. Ahmed al-Charrakh, Mahdi I. Kareem al-Utbi

Abstract


This study investigates the phonotactics of English obstruent clusters in the word-final position from a markedness theory perspective among Iraqi EFL College Students whose native language, Arabic, prefers only two-member word-final obstruent cluster as a maximum. The markedness of clusters is measured depending on Iraqi EFL College Students’ utilization of the simplification strategies. This study tries to answer whether or not word-final obstruent clusters are marked or unmarked for Iraqi EFL College Students, and whether or not the markedness of the obstruent cluster increases as to its length. In order to answer these questions, a test has been distributed among 60 Iraqi EFL Fourth-Year College students, Department of English, College of Arts-University of Baghdad for the academic year 2017-2018 involving a list of words and sentences containing word-final obstruent clusters. The study concludes that word-final obstruent clusters are marked due to the fact that the obstruents are universally marked in the coda. The four-member obstruent clusters are more marked than the three-member obstruent clusters which are in turn more marked than the two-member obstruent clusters.

Keywords


English, Arabic, EFL, Markedness, Obstruents, Phonotactics

Full Text:

PDF

References


ASHSH (2005). Leksikografia shqipe – trashëgimi dhe perspektivë. Tirana.

Bajçinca, I. (2016). Shqipja standarde dhe probleme rreth saj. Institute of Albanology. Association of Albanian Language. Pristina.

Bogdanovic, B. (2002). Dva veka policije u Srbiji. Belgrade.

Cabre, M. T. (1998). Terminology, Theory. Methods and Applications, USA.

Çipuri, H. (2005). Termat dhe fjalorët terminologjikë ushtarakë në gjuhën shqipe. Leksikologjia shqipe, trashëgimi dhe perspective. Tirana.

Greene, R. J. (2007). The Encyclopaedia of Police Science. USA.

Haklaj, V. (2015). Policia e Shtetit nga 1913 e deri më sot. Accessed through internet on 28.06.2017 in web address: http://www.albeu.com/dossier/fotoja-e-marubit-policia-e-shtetit-nga-1913-e-deri-me-sot/137694/

Halliday, M. Colin, Y. (2007). Lexicology. London.

Haziri, F. (2010). E Drejta e Policisë. Authorized lectures in FAMA College, Pristina.

Haziri, Sh. (2015). Dallimet terminologjike në Ligjin e Policisë së Kosovës dhe Ligjin e Policisë së Shtetit dhe ca prurje të reja. Institute of Albanology. Pristina.

Haziri, Sh. (2015). Shkëmbimi gjuhësor gjatë bisedave në Qendrat Komunikuese të Policisë së Kosovës. International Seminar of Albanian Language, Literature and Culture. Pristina.

Islamaj, Sh. (2014). Gjuha, teksti dhe konteksti. Institute of Albanology. Pristina.

Ismajli, R. (1998). Në gjuhë dhe për gjuhë (Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë 1945-1968). Dukagjini. Peja.

Ismajli, R. (2017). Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit. ASHAK. Pristina.

Kurian, G. T. (2007). World Encyclophedia and Police Forces Academy and penal system, USA.

Lyons, J. (2001). Hyrje në Gjuhësinë Teorike. Dituria. Tirana.

Memushaj, R. (2002). Hyrje në gjuhësi. Tirana.

Munishi, Sh. (2011). Gjuha dhe ideologjia. Filologji 18. University of Pristina.

Munishi, Sh. (2015). Shqipja në epokën e globalizimit. ZeroPrint. Pristina.

Murati, Q. (2017). Fjalor i termeve dhe nocioneve linguistike. Tetovo.

Nuhiu, V. (2013). Ndikimi i anglishtes në gjuhën shqipe. Pristina.

Temmerman, R. (2000). Towards New Ways of Terminology Description, USA.

Thomai, J. (2002). Leksikologjia e gjuhës shqipe. Tirana.

Zmijarevic, N. (2007). Policija u Hrvatskoj od 1941 do 2001. Zagreb.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.6p.120

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2010-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

Advances in Language and Literary Studies

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.