Investigation of Attitudes and Success of Secondary School 7th Grade Students Towards Turkish Language Lesson in Terms of Various Variables

Mehmet Fatih Özcan

Abstract


The study was conducted to investigate the success and attitudes of the secondary school 7th grade students towards Turkish language lesson in terms of various variables. The study is a descriptive study and based on data collection. In this study, a 27-item attitude scale and a personal information protocol consisting of 5 questions were used. In addition, a pre-prepared multiple-choice Turkish course achievement test consisting of a total of 30 questions was applied. Students’ attitudes towards Turkish language lesson were measured and compared with success and other variables. The attitude scale, personal information protocol and achievement test were applied to 48 students in total. The population of the study consists of the students studying in Sarıkamış county of Kars province. The sample of the study consists of 7th grade students studying in Halit Paşa Secondary School and Şehit Taner Baran Regional Boarding Secondary School in Sarıkamış county of Kars province. The obtained data was interpreted by conducting t test, variance analysis with SPSS 20 package program. As a result of the findings, it was determined that there was a difference in the attitudes of the students in terms of gender and the number of the siblings. It was found out that the attitudes of the students towards Turkish language lesson did not differentiate in terms of mother educational background and interest in the lesson.

Keywords


Turkish Language Lesson, Attitude Towards Turkish Language Lesson, Success, Parents, Secondary School Students

Full Text:

PDF

References


Akdemir, A. S. (2019). Age, Gender, Attitudes and Motivation as Predictors of Willingness to Listen in L2. Advances in Language and Literary Studies, 10(4), 72-79.

Arı, İ. (2007). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Ankara örneği). (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) Anabilim Dalı. Ankara.

Ataş Akdemir, Ö. (2018). An Investigation of the Relationship between Prospective Teachers' Self-Efficacy Beliefs and Their Attitudes towards Teaching Profession. Journal of Education and e-Learning Research, 5(3), 157-164.

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.

Başaran, M., & Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. GÜ. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. (29)1: 73-92.

Bölükbaş, F. (2010). Yansıtıcı öğretimin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum ve başarıları üzerindeki etkililiği. Turkish Studies, 5(3), 905-918.

Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. Akgün, Ö. Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Carter, V. & Good, E. (1973). Dictionary of education, 4. Baskı. New York: McGraw Hill Book Company.

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods ın education (Fourth Edition), Routledge.

Demirtaş, H. & Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Ankara: Anı Yayıncılık.

Deniz, S. & Tuna, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları: köyceğiz örneklemi. Millî Eğitim Dergisi. 170: 339-350.

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Gardner, R. C. & MacIntyre, P. D. (1993). A Student’s contribution to second language acquisition. Part II: Affective Variables. Language Teaching, 26, 1-11.

Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. UK: Arnold.

Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyo ekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim. (33)150: 1-13

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Gömleksiz, M. (1993). Kubaştık öğrenme yöntemiyle geleneksel yöntemin demokratik tutum ve erişiye etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana

Güleç, S. & Alkış S. (2003). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin derslerdeki başarı düzeylerinin birbiriyle ilişkisi. İlköğretim-Online E-Dergi, 2 (2):19-27.

Gür, T. Dilci, T. Şener, H. & Yıldırım, T. (2013). 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum¬larına bazı değişkenlerin etkileri. Cumhuriyet International Journal of Education. 2(1), 118-134.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar (10. basım). İstanbul: Evrim Yayınevi.

Kaplan, A. & İpek, A. S. (2002). Matematik öğretmenliği adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim. Cilt: 27, Say125 (69-73).

Karaaslan (2010). Orta öğretim kurumlarında öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin istatistiksel analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisan tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Karasakaloğlu, N. & Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe dersine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (6)1: 343-362.

Kaya, Z. & Akdemir, A. S. (2016). Learning and Teaching: Theories, Approaches and Models. Ankara: Çözüm Publishing.

Kaya, A. İ., Arslantaş, H. İ. & Şimşek, N. (2009). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 376-387.

Kormos, J., & Csizér, K. (2008). Age‐related differences in the motivation of learning English as a foreign language: Attitudes, selves, and motivated learning behavior. Language learning, 58(2), 327-355.

Kuzgun, Y. (2004). Zekâ ve yetenekler, eğitimde bireysel farklılıklar, (Ed: Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Okur, A. & Özsoy, Y. (2013). Üstün zekâlı öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının ince¬lenmesi: Bartın örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 9(3), 254-264.

Takkaç, M., Çatal, A. & Akdemir, A. S. (2010). The Effects of the Syllabus, Methods and Teaching Styles of Foreign Language Courses on the Achievements and Attitudes of Students. In A. Akbarov (Ed.) Languages for Specific Purposes in Theory and Practice). UK: Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 1-4438-3381-9. pp. 214 – 221.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın

Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu (2. baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Thurstone, L.L. (1967). Attitudes can be measured, readings ın attitude theory and measurement. ed: Martin Fishbein. New York: John Wiley&Sons, Inc. 77-89.

Turgut, M.F. (1977). Tutumların ölçülmesi (Ders Notu), No: 7, Ankara
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.11n.2p.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2010-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

Advances in Language and Literary Studies

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.