The Phenomenon of Bilingualism in Rahovec’s Spoken Language

Diellza Hoxha

Abstract


The paper focuses on addressing the bilingual phenomenon among bilingual speakers that learn or even speak the language at the same time L1 and L2. The phenomenon of bilingualism emerges as a result of the languages in contact. Within this phenomenon, we will consider the use of Albanian language and the local speech of the citizens of Rahovec, Rahovecjançe. Quantitative study, in this paper consists of sociolinguistic measurement, in individual interviews recorded with voice recorder in “smart phone”. The graphical presentation we claim to bring concrete results about the degree of bilingualism in the different social strata, as a result of this and also toward s the emergence of the concrete situation of the use of language codes in each language domain. Social stratification shows the current state of the use of both language codes. The bilingual phenomenon with the local speech is considered to be disappearing, and the level of bilingual speakers should be declining.

Keywords


Bilingualism, Social Strata, Language Codes, Linguistic Domains, Rahovecjançe

Full Text:

PDF

References


Blom, J.-P.& J. J. Gumperz. (1972). Code-switching in Norway. In John J. Gumperz & Dell

Hymes (eds.), Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication,

−434. New York: Holt, Rinehart &Winston.

Bloomfield, L. (1933). Language. New York: Henry Holt.

Byron, J. (1979). Language Planning in Albania and in Albanian-Speaking Yugoslavia, Word

vol. 30 No.1-2, April-August.

Diebold, A. R. (1961). “Incipient bilingualism” in Hymes, D. Ed. Language in Culture and

Society.Language, 37, No. 1. Linguistic Society of America: Washington, DC (97-

.

Dulaj, F. (2016). E folmja e Rahovecit me rrethinë. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës.

Ehala.M. (2018). Domain analysis. https://www.academia.edu/35056340/Domain_analysis

Fishman, A. J. (1978). Sociologija jezika. Sarajevo: Svijetlost.

Haugen, E. (1953). The Norwegian language in America: A study in bilingual behavior.

Philadelphia. Univesity of Pennsylvania Press.

Haugen, E. (1956). Bilingualism in the Americas: A Bibliography and Research Guide, by Einar

Haugen.Publication of the America Dialect SocietyN₀. 26 (November 1956), 159 pp. Obtainable

from the University of Alabama Press, Drawer 7877. University, Alabama.

Hockett,C. F. 1958. A Course in Modern Linguistics. NY: Macmillan.

Holmes, J. (2015). Hyrje në sociolinguistikë. Tiranë: Botime Pegi.

Hudson, A. R. (2002). Sociolinguistika. Tiranë: Dituria.

Ismajli, R. (1991). Gjuhë dhe etni. Prishtinë: Rilindja.

Ismajli, R. (1994). Etni e modernitet. Pejë: Dukagjini.

Ismajli, R. (1998). Në gjuhë dhe për gjuhë. Pejë: Dukagjini.

Ismajli, R. (2003). Standarde dhe identitete. Pejë: Dukagjini.

Ismajli, R. (2005). Gjuhë standard dhe histori identitetesh.Tiranë. Akademia e Shkencave e

Shqipërisë.

Labow.W. (1990). The Intersection of Sex and social class in the Course of Linguistic Change.

Language variation and Change 2: 205-54

Labov.W. (1994). Principles of Linguistic Change, vol I: Internal Factors. Oxford: Backwell.

Mackey, W. (1962). The description of bilingualism.The Canadian Journal of Linguistics, Vol.

Issus 2, Toronto. pp. (51-85).

Munishi, Sh. (2006). Gjuha standarde dhe variacioni sociolinguistik. Prishtinë: Seminari

Ndërkombëtar për Gjuhën Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare 25/1.

Munishi, Sh. (2010). Konfliktet dhe kontaktet gjuhësore.Prishtinë: Seminari

Ndërkombëtar për Gjuhën Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare 29/1.

Munishi, Sh. (2012). Probleme të zbatimit të dygjuhësisë shqip/serbisht në Kosovë. Prishtinë:

ASHAK.

Munishi, Sh. (2013). Probleme të shqipes standarde në Kosovë. Prishtinë: Zero Print.

Nuhiu, V. (1990). Ndikimet Ndërgjuhësore. Prishtinë: Rilindja.

Romaine, S. (1989). Bilingualism.Basil Blackwell Ltd. UK.

Rugova, B. (2012). Pozita dhe statusi i shqipes kundruall gjuhëve të tjera të Ballkanit, Shqipja

dhe gjuhët e Ballkanit. Prishtinë: ASHAK.

Rugova, B; Sejdiu – Rugova, L. (2015). Hyrje në gramatikën e tekstit të gjuhës shqipe.

Prishtinë: Trembelat

Saussure, De. F. (2002). Kurs i Gjuhësisë së Përgjithshme. Tiranë: Dituria.

Shkurtaj, Gj. (1996). Nga gjeografia gjuhësore tek dialektologjia urbane. Studime Albanologjike

Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë.

Shkurtaj, Gj. (2009). Sociolinguistikë e shqipes. Tiranë: MORAVA.

Tsitsipis, D. L. (1998). A Linguistic Anthropology of Praxis and Language Shift: Arvanítika

(Albanian) and Greek in Contact.Clarendon Press.

Trudgill.P. (1974). The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge

University Press.

Trudgill.P. (1975). Kontakti gjuhësor në Greqi, in Nuhiu, V. (1990).Ndikimet Ndërgjuhësore.

Prishtinë: Rilindja.

Trudgill.P. (1983). Social identity and linguistic sex differentiation.In On Dialect. Oxford:

Backwell. 161- 8

Weinreich, U. (1953). Languages in contact. New York. Linguistic Circle of New York.

Ymeri, M. (1993). Raportet gjuhë standard-dialekt në opinionet e studentëve. Gjuha jonë 1-4,

Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë.

Ymeri, M. (1994). Ekonomia e gjuhës në planifikimin gjuhësor.Gjuha jonë 1-4, Tiranë:

Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë.

Ymeri, M. (2005). Tiparet e ligjërimit të folur në chat. Gjuha jonë 1-4, Tiranë: Akademia e

Shkencave e Republikës së Shqipërisë.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.10n.3p.122

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2010-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

Advances in Language and Literary Studies

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.