What are Teachers’ and Students’ Views of the Learning-teaching Process? A Study on Turkish Language and Literature

Hüma Nayman, Sertel Altun

Abstract


This study aims to examine teachers’ and students’ views of learning-teaching on Turkish Language and Literature course. Also, this study aims to determine the prior learning-teaching strategies of teachers and students. It was designed by qualitative research approach, phenomenology design. In the study, there are two participant groups; teachers and students. In sampling for both teachers and students, convenient sampling of purposive sampling type was used. Semi-structured interview questions were used as a data collection tool. Accordingly, content analysis was deemed proper to analyze the data. As a result, teachers’ and students’ views on learning and teaching are compatible with each other in a general framework such as self-study, students’ involvement, active lesson process, teaching the lesson as art and especially the importance of reading habit. However; in the learning-teaching process, teachers’ most strong emphasis was on individual differences, different/active methods implementations during the lesson and; whereas students’ emphasis was on learning strategies such as memorizing, coding, doing research, observing and teachers’ interest in them. It can be seen in the findings that teachers tend to teach the course by enabling learners to participate and students would like to have an active lesson process. Teachers and students share a similar idea on the fact that the Turkish Language and Literature course is an art; so, the learning-teaching process should be formed accordingly. According to the findings teachers’ and students check the understanding by productivity and test results. Conclusively, teachers and students are keen on an active teaching environment; reading habit is one of the most important skill as the course’s attainment, however exam pressure can limit their actions.

Keywords


Turkish Language and Literature, Learning and Teaching Process, Learning and Teaching Theories, Active Learning, Reading Habit

Full Text:

PDF

References


Aljaser, A. (2019). Examining the implications of differentiated instruction for high school students' self-actualization. International Journal of Education and Practice, 7(3), 184-199.

Altun, S. (2004). Öğrencilerin öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerinin ve öz yeterlik algılarının öğrenme stilleri ve cinsiyete göre matematik başarısını yordama gücü. [Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. 161462.

Altun, S. & Çolak, E. (2011). Öğrenme kuramları. In S. Fer. (Ed.), Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları (pp. 18-65). Ankara: Anı Yayıncılık.

Aytaç, A. & Kaygısız, N. (2019). Lise öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8 (4), 2240-2255.

Bağcı, H. (2019). An investigation of Turkish language and Turkish language and literature teacher candidates’ critical reading self-efficacy (the case of Mehmet Akif Ersoy University). Advances in Language and Literary Studies, 10(4), 14-20. Doi: p://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.10n.4p.14.

Bandura, A. (1976). Social learning theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Bandura, A. (2016). Moral disengagement: How people do harm and live with themselves. New York: Worth Publishers.

Berg, B. L., & Lune, H. (2012). Qualitative research methods for the social sciences (8th ed.). Boston: Pearson.

Biçer, N. (2017). The influence of student-centered methods in Turkish language instruction on academic success: A meta-analysis study. Universal Journal of Educational Research, 5(4), 687-697.

Brookhart, S. M. (2010). How to assess higher-order thinking skills in your classroom. Virgina: ASCD.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F., (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (23rd ed.). Ankara: Pegem Akademi Publishing.

Caine, R. N., & Caine, G. (1991). Making connections: Teaching and the human brain. Alexandria: ASCD.

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative quantitative and mixed methods approaches. California: Sage Publications.

Çetin, A. & Ünsal, S. (2019). Social, psychological effects of central examinations on teachers and their reflections on teachers' curriculum implementations. Hacettepe University Journal of Education, 34(2), 304-323. doi: 10.16986/HUJE.2018040672

Erden, M. & Altun, S. (2006). Öğrenme stilleri. İstanbul: Morpa Yayınları.

Dezhbankhan, F., Baranovich, D.L. & Abedalaziz, N. (2020). Impacts of Direct Metacognitive Instructions on Self-Actualization. International Education Studies,13(11), 1-9.

Erdem, C. (2017). Teaching Turkish language and literature: what teachers think?. Universal Journal of Educational Research, 5(10), 1684-1694. Doi: 10.13189/ujer.2017.051003

Eski̇men, A. (2018). 9.-12. Sınıf Türk dili ve edebiyatı, Türk edebiyatı ile dil ve anlatım ders kitaplarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2), 111-129.

Fernando, S. & Marikar, F. (2017). Constructivist teaching/learning theory and participatory teaching methods. Journal of Curriculum and Teaching, 6(1), 110-122.

Göçer, A. (2016). Öğretmen rolleri ve öğrenci etkililiği bakımından Türk dili ve edebiyatı eğitiminde metin çözümleme süreci. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 115-131.

Hebb, D. O. (1964). The organization of behavior: A neuropsychological theory. New York: John Wiley.

İlbeği, A.S. (2020). İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin İngilizce öz-yeterlik inançlarının incelenmesi [Investigation of English self-efficacy beliefs of the students who are studying English at preparatory schools]. [Master Thesis, Yıldız Technical University]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. 630695.

Judge, B., Jones, P. & McCreery, E. (2009). Critical thinking skills for education students. Exeter: Learning Matters.

Lawson, M.J., Vosniadou, S., Van Deur, P., Wyra, M & Jeffries, D. (2019). Teachers’ and students’ belief systems about the self-regulation of learning. Educational Psychology Review. 31, 223–251. https://doi.org/10.1007/s10648-018-9453-7

Lincoln, Y. S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications.

Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: An interactive approach. California: Sage Publications.

Merriam, S. (2009). Qualitative research a guide to design and implementation (2nd ed.). California: Jossey-Bass A Wiley Print.

Ministry of National Education. (2018). Turkish Language and Literature curriculum. Ankara. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=353

Neuman, W. L. (2017). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar cilt 2 (9th ed.). (S. Özge, Trans.). Ankara: Yayınodası Yayıncılık.

Özdaş, F. (2019). Merkezi Yerleştirme Sınav Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mukaddime, 10(2),688-707.

doi: 10.19059/mukaddime.509244

Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (2012). Education for life and work: Developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Washington: The National Academies Press.

Saldaña, J. (2009). The coding manual for qualitative researchers. London: Sage Publications.

Sarı, S. A., Bilek, G., & Çelik, E. (2018). Test anxiety and self-esteem in senior high school students: a cross-sectional study. Nordic Journal of Psychiatry, 72(2), 84-88. https://doi.org/10.1080/08039488.2017.1389986.

Sarıtaş, B. (2019). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi [An analysis of secondary education Turkish Language and Literature course with regards to the 21st century skills]. [Master Thesis, Akdeniz University]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. 585092.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (26th ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Schunk, H. D. (2012). Learning theories: An educational perspective (6th ed.). Boston: Pearson.

Slavin, R. E. (2006). Educational psychology: Theory and practice (8th ed.) Boston: Pearson.

Staat, A.W. (1996). Behavior and personality: psychological behaviourism. (2nd ed.). New York: Springer Publishing Company.

Student Selection and Placement Center. (2020). YKS kılavuzu [Higher education examinations]. https://www.osym.gov.tr/TR,19226/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-kilavuzu.html

Taft, S.H., Kesten, K., & El-Banna, M.M. (2019). One size does not fit all: Toward an evidence-based framework for determining online course enrollment sizes in higher education. Online Learning, 23(3), 188-233. doi:10.24059/oljv23i3.1534

Terzi, Ç. (2011). Analysis of relationships between organizational - management structure of schools in Turkish educational system and constructivist education approach. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 1(1), 75-81.

Tomlinson, C.A. & Mctighe, J. (2006). Integrating differentiated instruction & understanding by design. Virginia: ASCD.

Tomlinson, C.A., Brimijoin, K. & Narvaez, L. (2008). The differentiated school: making revolutionary changes in teaching and learning. Virginia: ASCD.

Veyis, F. (2020). An investigation of the relationship between attitude towards Turkish language and literature lesson and school burnout using structural equation model. European Journal of Educational Studies. 6(10). 191-208. doi: 10.5281/zenodo.3632415

Woolfolk, A. 82016). Educational psychology. (13th ed.). Boston: Pearson.

Yildirim, I. (2007). Depression, Test Anxiety and Social Support among Turkish Students Preparing for the University Entrance Examination. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (29). 171-184.

Yılmaz, S., & Bülbül, T. (2017). Merkezi sınavların okul kültürüne yansımalarının değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 578-617.

Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational psychologist, 25(1), 3-17.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.12n.3.p.28

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2010-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

Advances in Language and Literary Studies

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.