Relationship between Social Studies Teacher Candidates’ Digital Literacy Self-Efficacy Levels and Information and Communication Technology Competencies

Mehmet ÇETİN, Tuğçe Gamze İŞÇİ

Abstract


This research aims to determine the relationship between social studies teacher candidates’ digital literacy self-efficacy levels and their information and communication technology competencies. The research was conducted using the relational survey model, which is one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 187 pre-service teachers (137 female and 50 male) studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of Social Studies Education Department in the Faculty of Education at Niğde Ömer Halisdemir University. The data of the research were collected through “Digital Literacy Self-Efficacy Scale of Pre-Teacher Teachers” that was developed by Ocak and Karakuş (2018), a Personal Information Form that was prepared by the researchers and “Candidate Information and Communication Technologies Scale” that was developed by Tondeur et al. (2017) and adapted into Turkish by Gökçearslan et al. (2018). It was concluded that there is a positive, moderately significant relationship between social studies teacher candidates’ information and communication technology competencies and digital literacy self-efficacy levels.

Keywords


Social studies, Digital literacy, Information and communication technology

Full Text:

PDF

References


Adebayo, F. O. (2008). Usage and challenges of information technology (ICT) in teaching and learning in Nigerian universities. Asian Journal of Information Technology, 7(7), 290-295.

Akgün, F. (2020). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlikleri ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 629-654.

Akın, B., Ergem, Ö., Güleroğlu, M., & Gürbüz, T. (2013). E-öğrenme ve sosyal ağlar (XV). Akademik Bilişim Konferansı, 23-25 January, Antalya.

Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 79-96.

Aksoy, G. (2021). Eğitimde teknoloji okuryazarlığı. E. Koçoğlu (Ed.), Eğitimde okuryazarlık becerileri-II. (pp. 148-163). Pegem Akademi.

Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.

Aydın, E., & Erol, S. (2021). The views of Turkish language teachers on distance education and digital literacy during COVID-19 pandemic. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(1), 60-71.

Aydoğmuş, M., & Karadağ, Y. (2020). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yeterlikleri: Ondokuz mayıs üniversitesi örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 686-705.

Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (3th Ed.) Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14th Ed.). Pegem Yayıncılık.

Çakır, R. (2013). Okullarda teknoloji entegrasyonu, teknoloji liderliği ve teknoloji planlaması. K. Çağıltay and Y. Göktaş (Eds.), Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler (pp. 397–412). Pegem Akademi.

Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21.yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.

Çoban, M. (2020). Öğretim teknolojilerinde yeni yaklaşımlar. Mehmet Arif Özerbaş (Ed.), Öğretim teknolojileri. (pp. 137-173). Pegem Akademi.

Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2016). Türkiye’de sosyal medya okuryazarlığı ve sosyal ağ kullanım örüntülerinin incelenmesi. Journal of International Social Research, 9(46), 526-536.

Duran Ruiz, F. J. (2009). The challenges and opportunities of electronic government and administration: Right to ICT and digital literacy. ZONA PROXIMA, 10, 104-125.

Erten, P. (2019). Z Kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 190-202.

Eryılmaz, S. (2018). Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliklerinin belirlenmesi: gazi üniversitesi, turizm fakültesi örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 17(65), 37-49.

Gilster, P. (1997). Digital literacy. Wiley

Gökçearslan, Ş., Karademir Coşkun, T., & Şahin, S. (2019). Öğretmen adayı bilgi ve iletişim teknolojisi yeterlikleri ölçeğinin Türkçe ‘ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1435-1444

Gómez-Trigueros, I. M., Ruiz-Bañuls, M., & Ortega-Sánchez, D. (2019). Digital literacy of teachers in training: Moving from ICTS (information and communication technologies) to LKTs (learning and knowledge technologies). Education Sciences, 9(4), 274.

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. XV. Türkiye’de İnternet Konferansı, 10, 30-37.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınları

Keleş, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterlilikleri [Unpublished Master’s Thesis]. Balıkesir University, Balıkesir.

Kocaman-Karoğlu, A. K., Çetinkaya, K. B., & Çimşir, E. (2020). Toplum 5.0 sürecinde Türkiye’de eğitimde dijital dönüşüm. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(3), 147-158.

Kozan, M., & Bulut Özek, M. (2019). BÖTE bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.

Kreijns, K., Vermeulen, M., Kirschner, P. A., Buuren, H. V., & Acker, F. V. (2013). Adopting the integrative model of behaviour prediction to explain teachers’ willingness to use ICT: a perspective for research on teachers’ ICT usage in pedagogical practices. Technology, Pedagogy and Education, 22(1), 55-71.

Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2015). IBM SPSS for, intermediate statistics: use and interpretation (5th ed.). Routledge.

Turkish Ministry of National Education (2006). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4. ve 5. Sınıflar öğretim programı). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Turkish Ministry of National Education (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Retrived from https://mufredat.meb.gov.tr

Ocak, G., & Karakuş, G. (2018). Öğretmen adaylarının dijital okur-yazarlık öz-yeterliliği ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1427-1436. doi:10.24106/kefdergi.1931

Ocak, G., & Karakuş, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147.

Ocaña-Fernández, Y., Fernández, L. A. V., Chiparra, W. E. M., Gallarday-Morales, S., & Gallarday-Morales, S. (2020). Digital skills and digital literacy: New trends in vocational training. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 12(1), 370-377.

Oni, O., Odaro-Ekhaguebo, K., & Akpoduado, E. (2018). Assessment of information communication technology proficiency of secondary school teachers. Journal of Pedagogical Research, 2(1), 46-54.

Özel, N. (2013). Araştırma görevlilerine bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması. [Unpublished PhD Thesis]. Ankara University, Ankara.

Quintana, M. G. B., & Pujol, M. C. (2010). Effects of an ICT educational project on the students’ digital literacy development. International Journal of Technology Enhanced Learning, 2(4), 309-320. doi:10.1504/ijtel.2010.035734

Şad, S. N. & Nalçacı, Ö. İ. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ilişkin yeterlilik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177-197.

Schreurs, K., Quan-Haase, A., & Martin, K. (2017). Problematizing the digital literacy paradox in the context of older adults’ ICT use: aging, media discourse, and self-determination. Canadian Journal of Communication, 42(2), 359-377.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th Ed.). Allyn and Bacon.

Uça Güneş, E. P. (2016). Toplumsal değişim, teknoloji ve eğitim ilişkisinde sosyal ağların yeri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 191-206.

Uslu, S., & Hamarat, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım amaçlarının belirlenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 26–35.

Uslu, S., Yazıcı, K., & Çetin, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarinin medya okuryazarlik düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 756-778.

Usta, E., & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.

Yeşiltaş, E. & Kaymakçı, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretim programının teknoloji boyutu, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 314-340.

Yeşiltaş, E., & Sönmez, Ö. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar tabanlı ma-teryal geliştirme. R. Turan, A. M. Sünbül and H. Akdağ (Eds.). Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-1 (pp. 387-413). Pegem Akademi.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.71

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.