Teachers’ Views on Citizenship Subjects within the Context of Social Studies Literacy Regarding Identity Formation and Acquisition of Citizenship Awareness of Immigrant Students

Hasan Bozkaya

Abstract


While immigrant students, who live in Turkey, have their own values at home, they encounter Turkish culture and values at school and in their social life. This situation brings along certain tensions in identity formation processes. Citizenship education aims to prepare students for social life by providing them with the necessary knowledge and skills to grow up as democratic citizens. Therefore, citizenship education has an important function in the identity formation of children. Therefore, citizenship education has an important function in the identity formation of children. The aim of this research is to determine teachers’ views about citizenship subjects regarding identity formation and citizenship awareness in the context of social studies literacy. Case study, which is one of the qualitative research methods, was used in this study. Data was gathered via a semi-structured teacher interview form. The data of the research was obtained via Social Studies teachers that work in Secondary Schools in Hatay, Turkey, during 2019-2020 academic year. For this purpose, semi-structured interviews were performed with 15 Social Studies teachers. Descriptive analysis technique was used to analyze the data obtained as a result of semi-structured interviews. The data obtained from the research was evaluated; the findings were defined and interpreted. Accordingly, it was concluded that citizenship issues have a unifying and integrating structure, both individually and socially, in identity formation and realizing citizenship awareness, and also influence the adoption of social rules and transforming them into behavior.

Keywords


Social Studies, Identity, Identity Formation, Teacher Views, Citizenship Awareness

Full Text:

PDF

References


Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Anı Yayıncılık.

Arslan, A. (1999). Felsefeye giriş. Vadi Yayınları.

Arslan, S. (2014). Çokkültürlü toplumlarda vatandaşlık Eğitimine yönelik öğretmen ve öğrenci düşüncelerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 9-26.

Baran A. (2011). 9.sınıf coğrafya ders kitabı. (Lider Yayınevi.). http://www. cografyabilgisi.com/adlı web adresinden, 13.06.2021 tarihinde alınmıştır.

Castels, S., & Miller, M. J. (2008). Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri (1. baskı). (B. U. Bal, & İ. Akbulut, Çev.). Kurtiş Matbaacılık.

Chambers, I. (2014). Göç, kültür, kimlik (2. Baskı). (İ. Türkmen & M. Beşikçi, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Fourth edition b.). Pearson Education, Inc.

Çelik, H. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık Eğitiminin bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin görüşleri (Doktora Tezi). YÖK Tez Merkezi. (257211)

Çetin, A. (2016). An analysis metaphors used by high school students to describe physics, physics lesson and physics teacher. European J. of Physics Education, 7(2).

Çolak, K. (2015). Sosyal bilgiler ile vatandaşlık ve demokrasi Eğitimi derslerinde küresel vatandaşlık Eğitimi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Davies, I., Gregory, I., & Riley. S. C. (1999). Good citizen ship and educational provision. Routledge Falmer.

Demircioğlu, İ.H. (2007). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Anı Yayınevi.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayınlar.

Erden, M. (1999), Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım Yayınevi.

Erdoğan, M. M. (2011). Göçmenlikten yurttaşlığa geçiş. Almanya ve göç. 50. Yılında Almanya’da Türkler Sempozyumu (71-82). https://www.ytb.gov.tr/ytbadmin/assets/uploads/files/almanya-ve-goc.pdf

Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ersoy, A. F. (2007). Sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin etkili vatandaşlık Eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri (Doktora Tezi). YÖK Tez Merkezi. (257211).

Esen, H. (2011). Sosyal-duygusal öğrenme programlarının sosyal duygusal öğrenme becerilerinin gelişimine, akademik başarı ve sınıf iklimi algısına etkisi (Yüksek Lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden Edinilmiştir.(Tez No.308955).

Faist, T. (2003). Uluslararası göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar (A. Z. Gündoğan ve C. Nacar, Çev.). Bağlam Yayınları.

Gay, L. R. (1987). Educational research competencies for analysis and application. (Third ed.). Merrill Publishing Company.

Güneş, F. (2000). Okuma-yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ocak Yayınları.

Ilgın, C., & Hacıhasanoğlu, O. (2006). Göç- aidiyet ilişkisinin belirlenmesi için model: Berlin/Kreuzberg örneği. İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5(2), 59-70.

Jenkins, R. (2008). Social identity. Routledge.

Karasar, N. (2018), Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınevi.

Kaya, Y. (2007). Kimlikler yeniden dağıtılırken: Millî kimlikler. Kürenin halleri. Doğu Kütüphanesi Yayınları.

Kayan, R. (2007), Vahyin gölgesinde kimlik inşası.Çıra Yayınları.

Kerr, D. (1999). Citizen ship education: An international comparison. An international review of curriculum and assessment frame works. QCA.

Köseoğlu, N. (1995). Kültür/kimlik üzerine. Türkiye Günlüğü İki Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, 33(1), 41-47.

Kümbetoğlu, F. B. (2003). Küresel gidişat, değişen göçmenler ve göçmenlik. A. Kaya, & G. G. Özdoğan içinde, Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar (pp. 271-298). Bağlam Yayınları.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi (S. Akbaba- Altun, & A. Ersoy, Çev. Ed.). Pegem Akademi.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (4, 5, 6, 7. sınıflar) öğretim programı. MEB Yayınevi.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7.sınıf) Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354

NCSS. (2009). Creating effective citizens. National council for the social studies. http://www.socialstudies.org/positions/effectivecitizens web adresinden, 24.06.2020 tarihinde alınmıştır.

Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7. Edition). Pearson.

Önal, İ. (2010). Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi. Bilgi Dünyası, 11(1), 101-121.

Özbek, C. (2004). Vatandaşlık ve insan hakları Eğitimi amaçlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 15-16.

Öztürk, M. (2012). Coğrafya öğretmenlerinin post modern coğrafya algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37, 166-167.

Pamuk, A. (2014). Kimlik ve tarih. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications.

Quigley, C. N. (2000). Global trends in civic education. Center for civic education web sitesindeki. http://www.civiced.org/articles_indonesia.html adresinden, 05. 06. 2020 tarihinde alınmıştır.

Sözer, E. (1998). Kuramdan uygulamaya sosyal bilimlerin öğretimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Şimşek, H. (2014). Türkiye’den Avusturya’ya göçün 50 yılı. Belge Yayınları.

Tekin, U. (2012). Unutulan tarih: Almanya’da Ford grevi. Ü. S. Fındıkçıoğlu & E. Z. Güler (Ed.). Almanya’ya emek göçü (71-83). İstanbul: Yazılama Yayınevi.

Tezgel, R. (2008). Yeni ilköğretim programlarında insan hakları vatandaşlık ve kentlilik Eğitimi. Araştırma Yayınları.

Türkyılmaz, M. (2008). Dil ve anlatım dersinde bir ölçme aracı olarak yazılı sınavların kullanımı konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 1-14.

Ünlüer, G. (2008). Sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımının öğrencilerin akademik ve tutumlarına etkisi (Doktora Tezi), YÖK Tez Merkezi. (257211).

Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Anı Yayınları.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.82

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.