The Relationship between Secondary School Students’ Epistemological Beliefs and Critical Reading Levels

Serkan Aslan, Nil Didem Şimşek

Abstract


This study attempts to depict the secondary school eighth grade students’ epistemological beliefs and their critical reading in terms of several variables and to examine the relationship between them. Descriptive and relational survey models were used within the scope of the study. The population of the study consisted of the secondary school eighth grade students studying in Istanbul. The participants were selected by convenience sampling method. The study deployed personal information form, scientific epistemological belief and critical reading scales. Descriptive statistics, multivariate analysis of variance (MANOVA) and correlation analysis were used during data analysis. The study results concluded that the eighth grade students’ epistemological beliefs and their critical reading levels were at a moderate level. While no significant difference was identified across the students’ epistemological beliefs in terms of their gender, academic achievement, socio-economic level and book reading, a significant difference was noted across their critical reading levels in terms of gender, academic achievement and book reading, but that was not the case for their socio-economic level. The results of the research have useful implications for teachers. While teachers develop students’ epistemological beliefs in the teaching environment, they will also develop their critical reading skills.

Keywords


Epistemological Belief, Critical Reading, Pupils, Turkey

Full Text:

PDF

References


Acat, M. B., Tüken, G., & Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.

Akar, C. (2007). İlköğretim öğrencilerinde eleştirel düşünme becerileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akar, C., Başaran, M., & Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3), 1-14.

Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90–99

Akbulut, Y. (2011). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İdeal Yayınları.

Akyol, A. (2011). 2005 ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi öğretim programında eleştirel okuma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Altunsöz, D. (2016). Türkçe dersi 4. sınıf öğretim programının öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini geliştirme açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın.

Arıcı, A. F. (2012). Okuma eğitimi. Pegem Akademi Yayınları.

Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 1-11.

Aybek, B., & Aslan, S. (2018). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 328–340.

Aydın, M., & Geçici, M. E. (2017). 6. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 213-229.

Aydoğdu, İ. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Balantekin, Y. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik epistemolojik İnançları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 312-328.

Basmaz I. (2017). Eleştirel düşünme eğilimlerinin okuduğunu anlama, öğrenci, aile ve ev ortamı değişkenleri bağlamında incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Başaran, M. (2013). 4. sınıf öğrencilerinin üst bilişsel okuma stratejilerini kullanma durumları ve bu stratejilerle okuduğunu anlama arasındaki ilişki. Turkish Studies, 8(8), 225-240.

Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(169), 249-262.

Batur, Z., Ulutaş, M., & Beyret, T. N. (2019). LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595-615.

Boz, Y., Aydemir, M., & Aydemir, N. (2011). 4th, 6th, and 8th grade Turkish elementary students’ epistemological beliefs. Elementary Education Online, 10(3), 1191–1201.

Bruning, R. H., Schraw, G. J., & Ronning, R. R. (1995). Cognitive psychology and instruction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203-221.

Cevher, Ö. (2008). 2006 Türkçe programının ilköğretim 6. sınıf düzeyinde eleştirel düşünme becerisine etkililiği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Chan, C. K. K., & Sachs, J. (2001). Beliefs about learning in children’s understanding of science texts. Contemporary Educational Psychology, 26, 192-210.

Chen, J. A., & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35(1), 75-87.

Conley, A. M., Pintric, H. P. R., Vekiri, I., & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology, 29(2), 186-204.

Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Çelik, A. B., & Arı, A. G. (2020). Bilim tarihi uygulamalarının epistemolojik inançlar üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44,

-124.

Dal, S. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde eleştirel okuryazarlık uygulamaları: bir eylem araştırması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Demir, S., & Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik inanışlar ve öğretme öğrenme süreçleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 75 – 93.

Demir, R., & Kan, M. O. (2017). 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 666-682.

Deryakulu, D. (2002). Denetim odağı ve epistemolojik inançların öğretim materyalini kavramayı denetleme türü ve düzeyi ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 55-61.

Duran, M., & Mıhladız, G. (2014). A study on 6th grade students’ epistemological beliefs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4328-4332.

Emiroğlu, H. (2014). Eleştirel okuma öğretiminin eleştirel okuma becerisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Düzce Üniversitesi, Düzce.

Evcim, İ. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inanışlarıyla, fen kazanımlarını günlük yaşamlarında kullanabilme düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Evcim, İ., Turgut, H., & Şahin, F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin epistemolojik inanışlarıyla, günlük yaşam problemlerini çözebilme ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3), 1199 -1220.

Field, A. (2013). Discovering statics using SPSS. London: SAGE Pub.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. (2014). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill Education.

Geçgel, H., Kana, F., Öztürk, N. E., & Akkaş, İ. (2020). Öğretmen adaylarının okuma motivasyonları ve sosyal medyaya özgü epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 478-507.

Green, S.B., & Salkind, N.J. (2013). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and understanding data. Pearson.

Gülsoy Başer, V. G., B., Erol, O., & Akbay, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(35), 1-28.

Güven, M., & B. Çam Aktaş. (2013). Eleştirel okuma ve görsel okuma arasındaki ilişki. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 3(6), 31-45.

Hocaoğlu, N., & Akkaş-Baysal, E. (2020). Nicel araştırma modelleri-desenleri. G. Ocak (Ed.). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Hofer, B., & Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.

Hofer, B. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology. Contemporary Educational Psychology, 25, 378-405.

Hofer, B.K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Educational psychology review, 13(4), 353-383.

Hofer, B. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching. Educational Psychologist, 39, 43–55.

Hoffman, J. V. (1992). Critical reading/thinking across the curriculum: using i-charts to support learning. Language Arts, 69, 121-127.

Ip, W., Lee, D., Lee, I., Chau, J., Wootton, Y., & Chang, A. (2000). Dispositions toward critical thinking: A study of Chinese undergraduate nursing students. Journal of Advanced Nursing, 32, 84-90.

Islıcık, T. (2012). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının bilimsel epistemolojik inançlara etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Işık, E. N. (2003). Bilim, etik ve eğitim ilişkisi üzerine. Türkiye Mühendislik Haberleri, 423(1), 25-26.

İşeri, K. (1998). Okuma ediminin eğitimsel işlevi. Dil Dergisi, 70, 5-18.

İşlekeller, A. (2008). Eleştirel düşünme becerilerini temel alan Türkçe öğretiminin üstün ve normal zihin düzeyindeki öğrencilerin erişi, eleştirel düşünme düzeylerine ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Kandemir, S. N. & Eğmir, E. (2020). Ortaokul öğrencilerinin epistemolojik inançlarının eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik özyeterlilikleri üzerindeki etkisi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), 178-208.

Kaplan, A. Ö., & Çavuş, R. (2016). Farklı epistemolojik inanışlara sahip 8. sınıf öğrencilerinin genetik temalı sosyo-bilimsel konulara bakış açıları. International Online Journal of Educational Sciences, 8(4), 178-198.

Karabay, A. (2013). Eleştirel yazma eğitiminin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma akademik başarılarına ve eleştirel yazma düzeylerine etkisi. Turkish Studies, 8(9), 1729-1743.

Karadeniz, A. (2006). Liselerde eleştirel düşünme eğitimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Karagöz, Y. (2017). SPSS & AMOS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık.

Kardash, C. M., & Scholes, R. J. (1996). Effects of preexisting beliefs, epistemological beliefs, and need for cognition on interpretation of controversial issues. Journal of Educational Psychology, 88, 260–271.

Kıran, M. S. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme beceri düzeyleri ile okuduğunu anlama başarı durumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Kızılgüneş, B. (2007). Predictive ınfluence of students’ achievement motivation, meaningful learning approach and epistemological beliefs on classification concept achievement (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara

Kitchener, K. S. (1983). Cognition, metacognition, and epistemic cognition: A threelevel model of cognitive processing. Human Development, 26(4), 106-116.

Kitchener, K. S., & King, P. M. (1981). Reflective judgment: Concepts of justification and their relationship to age and education. Journal of Applied Developmental Psychology, 2(2), 89–116.

Kitchener, K. S., King, P. M., Wood, P. K., & Davison, M. L. (1989). Sequentiality and consistency in the development of reflective judgment: A six-year longitudinal study. Journal of Applied Developmental Psychology, 10, 73–95.

Koç-Erdamar, G. & Alpan, G. B. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2689-2698.

Koçak, B., Kurtlu, Y., Ulaş, H. & Epçaçan, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ve okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Ekev Akademi Dergisi, 61(61), 211- 228.

Meral, M., & Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146.

Mut, G., & Gelişli, Y. (2021). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığının oluşmasında etkili olan faktörlere ilişkin görüşleri. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 92-113.

Ogurlu, Ü. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin okuma ilgisi, tutumu ve eleştirel okuma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15(2), 29-41.

Okur, T. (2019). Okuma çemberlerinin ilkokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Orhan, Ö. (2007). İlköğretim vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde eleştirel okuma tekniğinin kullanımının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, S. (2005). Web ortamında bireysel ve işbirlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerisi, akademik başarı ve internet kullanımına yönelik tutuma etkileri (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, E. (2014). Tarama yöntemi. M. Metin (Ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (pp.77-97). Pegem Akademi Yayıncılık.

Özdemir, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma özyeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(7), 40-55.

Özdemir, M., & Doğruöz, E. (2020). Bilimsel araştırma desenleri. N. Cemaloğlu (Ed.). Bilimsel araştırma teknikleri ve etik. (pp. 65-98). Pegem Akademi Yayıncılık.

Özensoy, A. U. (2011). Eleştirel okumaya göre düzenlenmiş sosyal bilgiler dersinin eleştirel düşünme becerisine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özmutlu, P., Gürler, I., Kaymak, H., & Demir, Ö. (2014). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(3), 1121-1133.

Pallant, J. (2010). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. Australian Copyright.

Paulsen, M. B., & Wells, C. T. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in Higher Education, 39(4), 365-384.

Perry, W. G., Jr. (1968). Patterns of development in thought and values of students in a liberal arts college: A validation of a scheme. Cambridge, MA: Bureau of Study Counsel, Harvard University.

PISA (2015), Retrieved Date: 15.03.2019, http://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf.

Potur, Ö. (2014). Ortaokul Türkçe derslerinde eleştirel okuryazarlık eğitimi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Ricco, R. Pierce, S. S., & Medinilla, C. (2010). Epistemic beliefs and achievement motivation in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 30(2), 305-340.

Qian, G., & Alvermann, D. (2000). Relationship between epistemological beliefs and conceptual change learning. Reading & Writing Quarterly, 16, 59-74.

Özbay, H. E. (2016). Ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarının bilimsel epistemolojik inançlar ve zihinsel risk alma davranışları ile ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Özonat, Z. (2018). Çoklu ortama dayalı eleştirel okuma eğitiminin 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Sadıç, A., & Çam, A. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançları ile PISA başarıları ve fen ve teknoloji okuryazarlığı. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 18-49.

Sadioğlu, Ö. & Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822.

Saracaloğlu, A.S., Bozkurt, N., & Serin, O., (2003). Üniversite öğrencilerinin okuma ilgileri ve alışkanlıklarını etkileyen faktörler. Eğitim Araştırmaları, 4(12), 149–157.

Schoenfeld, A. H. (1983). Beyond the purely cognitive: Belief systems, social cognitions, and metacognitions as driving forces in intellectual performance. Cognitive Science, 7(4), 329-363.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary schools. Journal of Educational Psychology, 85(3), 406-411.

Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6 (4), 293-319.

Schommer, M., & Dunnell, P. A. (1994). A comparison of epistemological beliefs between gifted and non-gifted high school students. Roeper Review, 16(3), 207-210.

Schommer, M., & Dunnell, P. A. (1997). Epistemological beliefs of gifted high school students. Roeper Review, 19(3), 153-156.

Schommer, M., Calvert, C., Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beliefs among secondary students: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89(1), 37-40.

Schommer, M., & Walker, K. (1997). Epistemological beliefs and valuing school: Considerations for college admissions and retention. Research in Higher Education, 38, 173–186.

Schommer, M. (1998). The influence of age and education on epistemological beliefs. British Journal of Educational Psychology, 68(4), 551-562.

Schommer-Aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The Journal of Psychology, 136(1), 5-20.

Schommer-Aikins, M., Duell, O. K., & Hutter, R. (2005). Epistemological beliefs, mathematical problem-solving beliefs, and academic performance of middle school students. The Elementary School Journal, 105(3), 289-304.

Schommer-Aikins, M., & Easter, M. (2006). Ways of knowing and epistemological beliefs: Combined effect on academic performance. Educational Psychology, 26(3), 411-423.

Schreiber, J. B., & Shinn, D. (2003). Epistemological beliefs of community college students and their learning process. Community Collage Journal of Research and Practice, 27, 699-710.

Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile pratik veri analizi: analiz ve raporlaştırma. Anı Yayıncılık.

Songer, N.B., & Linn, M.C, (1991). How do students’ view of science influence knowledge integration? Journal of Research in Science Teaching, 28, 761- 784.

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik eleştirel temel dil becerileri ölçeklerinin geliştirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Sungur, O. (2014). Korelasyon analizi. In Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik analizleri (pp. 116-1253). Asil Yayın Dağıtım.

Şendil, C., & Çelik, C. (2020). Ortaokul 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inanç düzeyi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 122-132.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2015). Using multivariate statistics. Boston, Pearson Education, Inc.

Topçu, Y. E. (2007). İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Millî Eğitim, 176, 36-57.

Topçu, M. S., & Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ metacognition and epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status. İlköğretim Online, 8(3), 676-693.

Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2007). Epistemological beliefs, school achievement, and college major: A large-scale longitudinal study on the impact of certainty beliefs. Contemporary Educational Psychology, 32, 348-366.

Tuna, F. (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem Yayıncılık.

Tüken, G. (2010). Kentlerde ve kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarının belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Uysal, E. (2010). A modeling study: The interrelationships among elementary students‟ epistemological beliefs, learning environment perceptions, learning approaches and science achievement (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.

Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Osman Gazi Üniversitesi. Eskişehir.

Valanides, N. & Angeli, C. (2005). Effects of instruction on changes in epistemological beliefs. Contemporary Educational Psychology, 30(3), 314-330.

Yalçıntaş, E. (2014). İlkokullarda eleştirel okuma eğitiminin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.

Yalınkılıç, K. & Çelik, M. E. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ayrı değişkenler bağlamında eleştirel okuma becerilerine ait görünümleri. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 8-9 Eylül 2011, (s.61-66), Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Yeşilyurt, E. (2013). İlköğretim okulu öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları. International Journal of Social Science, 6(1), 1587-1609.

Yıldırım, M. (2019). Örneklem ve örnekleme yöntemleri. S. Şen & İ. Yıldırım (Ed.). Eğitimde araştırma yöntemleri (pp. 61-92). Nobel Yayıncılık.

Yılmaz, B. (1992). Okuma alışkanlığında öğretmenin rolü. Eğitim Dergisi, 1, 10-23.

Yılmaz, M. (2009). Öğrenme ve bilgi ilişkisi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 29(1), 173-191.

Yılmaz, M. & Ertem, İ.S. (2020). İlkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(34), 2210-2219.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.69

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.