Examining Reading Cultures of Pre-Service Teachers: A Case Study from an Education Faculty in Turkey

Ali Türkel, Eylem Ezgi Özdemir, Serdar Akbulut

Abstract


In this study, it has been intended to examine reading cultures of pre-service teachers depending on multiple variables. The study group of this research consists of 377 pre-service teachers who are studying in fourth grade at Turkish Education, Psychological Counseling and Guidance, Primary School Mathematics Education, Computer and Instructional Technologies, Fine Arts-Music Education, English Education, and Special Education departments during the fall semester of 2017-2018 education year. “Reading Culture Scale”, which was formerly developed by the researchers, was carried out in order to designate the reading culture of pre-service teachers. With reference to the produced statistical analyses, the total average point on reading culture of pre-service teachers, who had attended the study, was found as medium. When variables affecting reading cultures of pre-service teachers were examined, a significant difference was observed in the variable of gender, and female pre-service teachers were identified to have higher average points in RCS comparing to male pre-service teachers. There are significant differences in RCS total points of pre-service teachers as regards to the variables of membership to the library, owning a bookcase, having a habit of reading. It has been designated that pre-service teachers with membership to the library, owning a bookcase and having a habit of reading had more RCS total average points than others. Through outcomes of this study, status evaluation, concerning reading cultures of pre-service teachers, had been conducted; and several suggestions were made upon adopting a reading culture to an individual with the aim of future studies.

Keywords


Reading, Reading Culture, Pre-service Teacher

Full Text:

PDF

References


Ak Başoğul, D. (2018). Türkçe öğretmenlerinin ve önerdikleri kitapların söylemleri bağlamında okuma kültürü anlayışı: bir durum çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Akbaba, R.S. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıkları ve okumaya yönelik tutumları, Turkish Studies, 12(8), 35-52, http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1221. Akçaoğlu Saydım, S. (2017). Öğretmenlerin dijital okuma kültürü, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

Akın, E. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Siirt Üniversitesi örneği), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 364-373.

Akkaya, N.&İşçi, C. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile yazılı anlatım ders başarısı arasındaki ilişki, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1161-1171.

Arı, E.&Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma, alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128.

Ateş, V.&Şahin, S. (2014). Yüksek lisans öğrencilerinin okuma alışkanlıklarına bilgisayar ve internet teknolojilerinin etkileri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 1-16.

Biçer, N.&Alan, Y. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının genel öz yeterlikleri üzerindeki etkisi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1),100-1116, , http://dx.doi.org/10.17556/erziefd.285046.

Bulut, S. (2018). Okulöncesi eğitim ortamlarında çocuk kitaplarıyla gerçekleştirilen uygulamaların okuma kültürü edindirme bağlamında incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Check J. & Schutt R. K. (2012). Survey research. In J. Check & R. K. Schutt (Eds.). Research methods in education. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

Cherland, M.R. (1994). Private practices: Girls reading fiction and constructing identity. London: Taylor and Francis Pub.

Çetinkaya Edizer, Z. (2014). Türkçe öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumları ile üst bilişsel okuma stratejilerini kullanım düzeyleri arasındaki ilişki, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 645-658.

Dağtaş, A. (2013). Öğretmenlerin basılı sayfa ve ekrandan okuma tercihleri ile eğitimde elektronik metin kullanımına yönelik görüşleri, Turkish Studies, 8(3),.137-161.

Demir, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin okuma tutum ve alışkanlıkları üzerine bir değerlendirme, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4),1657-1671.

Durmuş, E.&Baş, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının incelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,),16(2), 1240-1254.

Elkatmış, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ekran okumaya yönelik görüşleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 203-222.

Fırat, H.&Coşkun, M.V. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının kitap okuma kültürü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 145‐162.

Gür, T. (2014). Öğretmen adaylarının okuma ve boş zaman değerlendirme alışkanlıkları, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks,6(1), 161-180.

Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. England: Longman Pub.

Işık, A.D. & Demir, N. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi: Bartın üniversitesi örneklemi, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(2),70 – 85.

İlgar, L., İlgar, Ş. ve Topaç, N. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin görüş ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, (41), 99-116.

İnce Samur, Ö. A. (2011). Okuma kültürü edindirme sürecinde çocuk edebiyatının yeri ve önemi, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 5-7 Ekim, 2011, Ankara, Türkiye.

İnce Samur, Ö. A. (2014). “Bireye” okuma kültürü edindirme izlencesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

İnce Samur, Ö. A. (2014). Türkiye’deki ve Dünya’daki çalışmaların tanıklığında “okuma kültürü”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,1 (22), 157-188.

İnce Samur, Ö. A. (2016). Okuma kültürü nasıl kazandırılır. Ankara: Anı Yayıncılık.

İnce Samur, Ö. A. (2017). Okuma kültürü edinme sürecinde “ilkokul dönemi (6-10 yaş)”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, , 50(1), 209-230.

Kachala, F. (2007). Developing a reading culture among the rural masses of Mwambo, Zomba District, Malawi: a concept for the 21st century and beyond, World Library and Information Congress, 19-23 August 2007, Durban, South Africa.

Kalyoncu, R. (2013). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 281-289.

Karadağ, Ö. (2013). Okuma kültürüne katkıları bakımından Türkçe ders kitaplarının resimlemeleri (illüstrasyonları), Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 84-93.

Karakuş, N.&Baki, Y. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, International Journal of Language Academy, 2(3), 74-87.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Kartal, H.&Çağlar Özteke, H. (2011). Çocuk gözüyle okuma kültürünü edinememenin kaynağındaki sorunlar, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 5-7 Ekim, 2011, Ankara, Türkiye.

Keskin, H.K.&Çetinkaya, F.Ç. (2017). Ders materyallerini okumada format tercihi: dijital mi kâğıt mı, Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 5(2), 75-87.

Koçak, B., Çermik, F., Polat, S.&Şahin, N. (2016). Öğretmen adaylarının kitap okuma tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 395-411.

Koçak, B., Kurtlu, Y., Ulaş, H.&Epçaçan, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ve okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki, Ekev Akademi Dergisi, 19(61), 221-228.

Körkuyu, S.A. (2014). Okuma kültürü edindirme sürecini etkileyen temel değişkenlerin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kuş, Z.&Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları: (ilgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri), Türk Kütüphaneciliği, 24(1),11-32.

Kuzu, S. T. (2013). Öğretmen adaylarının okumaya karşı tutumları ile genel kültür düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), 55-72.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2011). Türkiye’nin okuma kültürü haritası, kym.gov.tr.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017). Okuma kültürünün geliştirilmesi için projeler gerçekleştirilmesi, kym.gov.tr.

Loh, C.E. (2015). Building a reading culture in a Singapore school: identifying spaces for change through a socio-spatial approach, Journal of Changing English Studies in Culture and Education, 22(2), 209-221.

Melanlıoğlu, D. (2014). Üstbiliş strateji eğitiminin ortaokul öğrencilerinin okuma kaygılarına etkisi, Eğitim ve Bilim, 39(176), 107-119.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Okuma kültürü ve okullarda uygulama sorunları toplantısı, Ankara: MEB Yay.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yay.

Moss, G. (2007). Literacy and gender: researching texts, contexts, and readers. London: Routledge Pub.

Onovughe, G.&Hannah, A. (2011). Assessing ESL students' awareness and application of metacognitive strategies in comprehending academic materials. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 2(5), 343-346.

Özdemir, O., Özdemir, M.&Kaya, B. (2015). Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının incelenmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 219-233.

Özen, M.,&Ertem, İ. S. (2013). Metinleri ekrandan okumanın anlam kurma üzerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies,(24), 319-350.

Sarikaya, B. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler Dergisi,, 5(20), 278-289.

Sever, S. (2010). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.

Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. Ankara: Tudem Yayıncılık.

Sever, S., Karagül, S., & Doğan Güldenoğlu, B.N. (2017). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma kültürü düzeyleri ile kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının incelenmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi,14(1), 47-69.

Şengül Bircan, T. (2017). Tarih öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir inceleme, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 9(1), 25-40.

Tekşan, K. & Çinpolat, E. (2018). Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları ve konuşma öz yeterlik algıları, Turkish Studies, 13(11), 129-1236,http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13400.

Topuzkanamış, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Türkel, A., Özdemir, E.E., & Akbulut, S. (2017). Okuma kültürü ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması, Turkish Studies, 12(11), 465-490. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11620.

Twomey, S. (2007). “Reading ‘woman’: book club pedagogies and the literary ımagination.” Journal of Adolescent and Adult Literacy, 50(5) 398–407.

Ulusoy, M. & Dedeoğlu, H. (2015). Pre-service teachers' online reading comprehension practices and beliefs about their future classrooms, Hacettepe University Journal of Education, 30(4), 67-79.

Ulutaş, A. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının çevrim içi öğrenme açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 936-948.

Ungan, S. (2008). Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 218-228.

Yangil, M. K. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi, Kesit Akademisi Dergisi, 11(3), 218-219.

Yılmaz, M. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir inceleme: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi örneği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 144- 167.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.7n.2p.197

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.